برندهای یو پی اس و متعلقات ups

اگزیم پاور EXIMPOWER نارادا Narada پی کی سی PKC سی اس بی CSB ولتامکس VoltaMax سونی SONY فاران FARAN آلجا ALJA کلوراید chloride ای بی بی ABB لانگ Long فاراتل FARATEL تایگر Tiger ای پی سی APC

قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS آلجا ALJA

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
قیمت ALJA DS310 UPS
قیمت از 9,800,000
قیمت تا 9,800,000
قیمت ALJA KR-3120 UPS
قیمت از 107,000,000
قیمت تا 119,000,000
ALJA KR-RM 1000L UPS
قیمت از 12,500,000
قیمت تا 13,110,000
قیمت ALJA  FR-UK-3110 UPS
قیمت از 102,000,000
قیمت تا 112,500,000
قیمت ALJA FR-1115S UPS
قیمت از 113,000,000
قیمت تا 114,900,000
ALJA KR-6000S UPS
قیمت از 55,000,000
قیمت تا 59,500,000
ALJA FR-1110L UPS
قیمت از 77,000,000
قیمت تا 80,655,000
قیمت ALJA  FR-115S UPS
قیمت از 60,000,000
قیمت تا 61,000,000
ALJA KR-RM 2000S UPS
قیمت از 24,700,000
قیمت تا 26,900,000
ALJA KR-RM 6000L ups
قیمت از 46,700,000
قیمت تا 49,400,000
قیمت ALJA FR-UK-3115 UPS
قیمت از 130,000,000
قیمت تا 152,000,000
قیمت ALJA 1600L UPS
قیمت از 9,900,000
قیمت تا 10,650,000
قیمت ALJA 1600S UPS
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,950,000
ALJA FR-118L UPS
قیمت از 60,000,000
قیمت تا 63,000,000
قیمت ALJA KR-RM 3000L UPS
قیمت از 22,705,000
قیمت تا 25,500,000
قیمت ALJA KR-RM 3000S UPS
قیمت از 29,000,000
قیمت تا 31,900,000
قیمت ALJA  FR-UK-3320 UPS
قیمت از 222,000,000
قیمت تا 236,500,000
ALJA KR-RM 2000L UPS
قیمت از 20,000,000
قیمت تا 21,660,000
قیمت ALJA LCD 700L UPS
قیمت از 6,100,000
قیمت تا 6,650,000
قیمت ALJA KR-2000S UPS
قیمت از 21,800,000
قیمت تا 23,300,000
قیمت ALJA KI-3000S UPS
قیمت از 21,300,000
قیمت تا 22,550,000
ALJA KR-1000L UPS
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 11,990,000
قیمت ALJA LCD 700S UPS
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,250,000
قیمت ALJA KI-3000L-48V UPS
قیمت از 18,500,000
قیمت تا 19,900,000
قیمت ALJA FR-3130U UPS
قیمت از 200,000,000
قیمت تا 214,000,000
قیمت ALJA 2000L UPS
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 11,350,000
قیمت ALJA FR-3110S UPS
قیمت از 100,000,000
قیمت تا 112,500,000
ALJA FR-115L UPS
قیمت از 42,000,000
قیمت تا 45,000,000
ALJA FR-UK-3330 UPS
قیمت از 247,000,000
قیمت تا 251,275,000
قیمت ALJA LCD 1200L UPS
قیمت از 7,400,000
قیمت تا 7,950,000
قیمت ALJA KR-1110L UPS
قیمت از 55,500,000
قیمت تا 59,900,000
قیمت ALJA FR-UK-3130 UPS
قیمت از 200,000,000
قیمت تا 261,000,000
قیمت ALJA LCD 1200S UPS
قیمت از 6,200,000
قیمت تا 6,900,000
قیمت ALJA AJ310 UPS
قیمت از 187,000,000
قیمت تا 201,000,000
قیمت ALJA FR-3120 UPS
قیمت از 162,000,000
قیمت تا 175,000,000
قیمت ALJA KR-3000L UPS
قیمت از 22,000,000
قیمت تا 23,900,000
ALJAFR-116S UPS
قیمت از 60,000,000
قیمت تا 62,600,000
قیمت ALJA FR-3110L UPS
قیمت از 100,000,000
قیمت تا 112,500,000
قیمت ALJA FR-3115L UPS
قیمت از 140,000,000
قیمت تا 152,000,000
قیمت ALJA FR-3130 UPS
قیمت از 197,000,000
قیمت تا 214,000,000
3 2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها