برندهای استابلایزر

دلتا DELTA فاراتل FARATEL فاران FARAN

قیمت استابلایزر

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
faratel STB12000M Stabilizer
قیمت از 29,430,000
قیمت تا 29,430,000
Faran AVR 10000VA Stabilizer
قیمت از 13,500,000
قیمت تا 13,500,000
faratel FARAPOWER253 Stabilizer
قیمت از 49,595,000
قیمت تا 49,600,000
faratel STB25R Stabilizer
قیمت از 10,845,000
قیمت تا 10,850,000
Faran AVR 5000VA Stabilizer
قیمت از 5,750,000
قیمت تا 5,750,000
faratel STB2000E Stabilizer
قیمت از 3,915,000
قیمت تا 4,305,000
Faran AVR 2000VA Stabilizer
قیمت از 2,590,000
قیمت تا 2,590,000
Faran AVR 1000VA Stabilizer
قیمت از 1,990,000
قیمت تا 1,990,000
Delta STB-11-20000 Stabilizer
قیمت از 26,500,000
قیمت تا 26,500,000
Delta STB-11-3000 Stabilizer
قیمت از 5,200,000
قیمت تا 5,200,000
Delta STB-11-2000 Stabilizer
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,000,000
Delta STB-11-5000 Stabilizer
قیمت از 8,100,000
قیمت تا 8,100,000
Delta STB-11-10000 Stabilizer
قیمت از 13,300,000
قیمت تا 13,300,000
Delta STB-11-15000 Stabilizer
قیمت از 24,300,000
قیمت تا 24,300,000
Delta STB-11-8000 Stabilizer
قیمت از 10,900,000
قیمت تا 10,900,000

تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها