برندهای دی اسلم

هوآوی Huawei

دی اسلم - DSLAM

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Huawei MA5600 64Port ADSL2 DSLAM
قیمت از 32,000,000
قیمت تا 32,000,000
Huawei MA5605 64Port ADSL2 DSLAM
قیمت از 42,000,000
قیمت تا 42,000,000
Huawei MA5616 128Port ADSL2 DSLAM
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000

تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها