لیست قیمت ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

کیونپ Qnap وسترن دیجیتال western digital اوریکو Orico دی لینک D-Link اپل APPLE سنز دیجیتال Sans Digital 2ان 2N


نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
ذخیره ساز شبکه اپل ایرپورت تایم کپسول ME182B-A-3TB 50,000 1ساعت و19 دقیقه و 59 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه سنز دیجیتال AN8L-B 12,500,000 1ساعت و41 دقیقه و 48 ثانیه قبل
نس استوریج کیونپ TS-470 40,000,000 2ساعت و16 دقیقه و 19 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-431 14,600,000 2ساعت و16 دقیقه و 19 ثانیه قبل
ذخیره ساز شبکه کیونپ نس TS-651-1G 34,000,000 2ساعت و16 دقیقه و 19 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ نس TS-1253U 67,500,000 2ساعت و16 دقیقه و 19 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-453U-RP 53,500,000 2ساعت و16 دقیقه و 19 ثانیه قبل
ذخیره ساز شبکه کیونپ نس TS-120 6,770,000 2ساعت و16 دقیقه و 19 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه سنز دیجیتال MS4CT 15,500,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-231 Plus 9,420,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-853U 57,880,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-831X-16G 44,240,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-831X-8G 41,870,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-451Plus-2G 23,230,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-251Plus-2G 16,350,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-431 Plus 14,610,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-653A-4G 41,310,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-653A-8G 48,960,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TBS-453A-4G-480GB 34,900,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-453Mini-2G 29,770,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-1253U-RP 75,100,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-853U-RP 68,090,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-853A-8G 58,240,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-853A-4G 50,580,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-453mini-8G 29,020,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ نس TS-453U 44,780,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-451Plus-8G 30,720,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ نس TDS-16489U-SA1 346,370,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-EC1680U-SAS-RP-8GE-R2 186,010,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TX-800P 42,920,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-251Plus-8G 23,840,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-231 9,410,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-131 7,900,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس QG-103N 6,510,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ نس ES1640dc 456,510,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه رکمونت کیونپ نس TDS-16489U-SA2 379,010,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-453A-8G 38,600,000 2ساعت و52 دقیقه و 10 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه دی لینک DNS-1200-5 Diskless 28,610,000 3ساعت و2 دقیقه و 4 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه دی لینک DNS 320L 5,171,000 3ساعت و2 دقیقه و 4 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TVS-871-i5-8G 88,860,000 6 روز و 28ساعت و18 دقیقه و 18 ثانیه قبل

2 1   بعدی