لیست قیمت هارد سرور

سیگیت seagate اچ پی HP


نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
هارد دیسک سرور اچ پی 300GB 6G SAS 15K 652611-B21 5,000,000 0ساعت و0 دقیقه و 40 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 300GB 6G SAS 10K 652564-B21 3,900,000 0ساعت و0 دقیقه و 40 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 1.2TB 6G SAS 10K 697574-B21 12,000,000 0ساعت و0 دقیقه و 40 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 900GB 6G SAS 10K 7,800,000 0ساعت و0 دقیقه و 40 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی اسکازی 300GB U320 15K 411089-B22 4,000,000 0ساعت و0 دقیقه و 40 ثانیه قبل
هارد سرور اس اس دی اچ پی 600GB 6G 739898-B21 5,650,000 0ساعت و0 دقیقه و 40 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت کانستلیشن ES.3-2TB 5,500,000 0ساعت و0 دقیقه و 40 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت کانستلیشن ES.3 ST1000NM0033-1T 3,500,000 0ساعت و0 دقیقه و 40 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور سیگیت ES.3 ST4000NM0033-4TB 7,100,000 0ساعت و0 دقیقه و 40 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت ES.3 ST4000NM0023-4TB 7,300,000 0ساعت و0 دقیقه و 40 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور سیگیت سورویلانس ST4000VX000-4TB 5,400,000 0ساعت و0 دقیقه و 40 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت ST6000NM0024-6TB 11,700,000 0ساعت و0 دقیقه و 40 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی اسکازی 300GB U320 10K 350964-B22 4,200,000 0ساعت و0 دقیقه و 40 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 1.2TB 12G SAS 10K 781518-B21 13,700,000 0ساعت و0 دقیقه و 40 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت ES.3 ST1000NM0023-1TB 2,000,000 0ساعت و1 دقیقه و 55 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور سیگیت سورویلانس ST6000VX0001-6TB 8,250,000 0ساعت و6 دقیقه و 10 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور سیگیت اینترپرایز کپسیتی V.4-6TB 11,700,000 0ساعت و6 دقیقه و 10 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت کانستلیشن ES.3 ST3000NM0033-3T 6,500,000 0ساعت و6 دقیقه و 10 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت 600GB ST3600057SS 8,900,000 0ساعت و6 دقیقه و 10 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور سیگیت سورویلانس ST8000VX0002-8TB 13,900,000 0ساعت و6 دقیقه و 10 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت ES.3 ST2000NM0023-2TB 5,761,800 0ساعت و6 دقیقه و 10 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور سیگیت سورویلانس ST3000VX006-3TB 4,300,000 0ساعت و6 دقیقه و 10 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور سیگیت سورویلانس ST1000VX001-1TB 2,250,000 0ساعت و6 دقیقه و 10 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت 512E ST2000NM0024-2TB 6,300,000 0ساعت و6 دقیقه و 10 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت 512E ST4000NM0024-4TB 7,200,000 0ساعت و6 دقیقه و 10 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت 512E ST8000NM0055-8TB 15,800,000 0ساعت و6 دقیقه و 10 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 36GB U320 SCSI 15K 1,000,000 0ساعت و6 دقیقه و 10 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 146GB 3G SAS 15K 384854-B21 4,200,000 0ساعت و6 دقیقه و 10 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 72GB 6G SAS 15K 2,400,000 0ساعت و6 دقیقه و 10 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 72GB 3G SAS 10K 384842-B21 2,400,000 0ساعت و6 دقیقه و 10 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت 512E ST2000NM0034-2TB 7,000,000 0ساعت و6 دقیقه و 10 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت 512E ST4000NM0034-4TB 7,400,000 0ساعت و6 دقیقه و 10 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت 512E ST6000NM0034-6TB 12,000,000 0ساعت و6 دقیقه و 10 ثانیه قبل
هارد سرور سیگیت 512E ST8000NM0075-8TB 16,000,000 0ساعت و6 دقیقه و 10 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 600GB 6G SAS 10K 7,450,000 0ساعت و6 دقیقه و 10 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی AP860A 600GB 6G SAS 15K 12,000,000 0ساعت و6 دقیقه و 10 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 146GB 6G SAS 10K 3,150,000 0ساعت و6 دقیقه و 10 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 300GB 3G SAS 15K 4,300,000 0ساعت و6 دقیقه و 10 ثانیه قبل
هارد سرور اچ پی 1TB 6G SAS 7.2K 652753-B21 8,700,000 0ساعت و6 دقیقه و 10 ثانیه قبل
هارد دیسک سرور اچ پی 2TB 6G SAS 7.2K 652757-B21 8,000,000 0ساعت و6 دقیقه و 10 ثانیه قبل

2 1   بعدی