ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

قیمت پاور | Power supply گرین Green

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

قیمت Green GP530A - EU Power
قیمت Green GP530A - EU Power

قیمت از: 1,750,000

قیمت تا: 2,000,000

قیمت Green GP700A - HP Power
قیمت Green GP700A - HP Power

قیمت از: 3,050,000

قیمت تا: 3,670,000

GREEN GP330A POWER Supply
GREEN GP330A POWER Supply

قیمت از: 1,258,000

قیمت تا: 1,260,000

قیمت Green GP750B-OC Power
قیمت Green GP750B-OC Power

قیمت از:

قیمت تا: 5,050,000

قیمت Green GP600A - HP Power
قیمت Green GP600A - HP Power

قیمت از: 2,710,000

قیمت تا: 3,100,000

GREEN 580A-ES GP POWER Supply
GREEN 580A-ES GP POWER Supply

قیمت از: 2,060,000

قیمت تا: 2,370,000

GREEN GP850B-OC POWER Supply
GREEN GP850B-OC POWER Supply

قیمت از: 5,550,000

قیمت تا: 5,550,000

GREEN GP650A-UK POWER Supply
GREEN GP650A-UK POWER Supply

قیمت از: 3,060,000

قیمت تا: 3,060,000

GREEN GP550A-UK POWER Supply
GREEN GP550A-UK POWER Supply

قیمت از:

قیمت تا: 2,630,000

 قیمت Green GP380A - SP Power
قیمت Green GP380A - SP Power

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 1,400,000

قیمت Green GP330A - EU Power
قیمت Green GP330A - EU Power

قیمت از: 110,000

قیمت تا: 1,350,000

Green GP480A-EU Computer Power Supply
Green GP480A-EU Computer Power Supply

قیمت از:

قیمت تا: 1,970,000

قیمت Green GP330A - SP Power
قیمت Green GP330A - SP Power

قیمت از: 1,180,000

قیمت تا: 1,200,000

قیمت Green GP380A - EU Power
قیمت Green GP380A - EU Power

قیمت از: 1,285,000

قیمت تا: 1,350,000

قیمت Green GP430A - EU Power
قیمت Green GP430A - EU Power

قیمت از: 1,450,000

قیمت تا: 1,690,000

قیمت Green GP480A-SP Power
قیمت Green GP480A-SP Power

قیمت از: 1,620,000

قیمت تا: 19,700,000

پاور گرین,Green Power,قیمت پاور گرین Green GP380A - HE Power،قیمت Green GP380A - HE Power،قیمت پاور
پاور گرین,Green Power,قیمت پاور گرین Green GP380A - HE Power،قیمت Green GP380A - HE Power،قیمت پاور

قیمت از: 1,250,000

قیمت تا: 1,440,000

GREEN GP330A-SP POWER Supply
GREEN GP330A-SP POWER Supply

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Green GP330A - HE Power
قیمت Green GP330A - HE Power

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Green GP430A - SP Power
قیمت Green GP430A - SP Power

قیمت از:

قیمت تا:

GREEN GP380A Power supply
GREEN GP380A Power supply

قیمت از:

قیمت تا:

GREEN GP450A-UK POWER Supply
GREEN GP450A-UK POWER Supply

قیمت از:

قیمت تا:

GREEN GP1600B-OC POWER Supply
GREEN GP1600B-OC POWER Supply

قیمت از:

قیمت تا:

GREEN GP1350B-OC POWER Supply
GREEN GP1350B-OC POWER Supply

قیمت از:

قیمت تا:

GREEN GP1200B-OC POWER Supply
GREEN GP1200B-OC POWER Supply

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101