خانه سیستم مشاوره،طراحی و تامین تجهیزات و نصب و پشتیبانی شبکه


دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


راهبرد رایانه پردیس خرید فروش سرور و تجهیزات سرور


برندهای ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

دی لینک D-Link اپل APPLE اوریکو Orico وسترن دیجیتال western digital سنز دیجیتال Sans Digital 2ان 2N کیونپ Qnap

قیمت ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage کیونپ Qnap

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Qnap TVS-863 Plus-16G NAS Storage
قیمت از 73,550,000
قیمت تا 84,000,000
Qnap HS-251Plus 2G NAS Storage
قیمت از 22,000,000
قیمت تا 22,600,000
Qnap TS-228 NAS Diskless
قیمت از 7,250,000
قیمت تا 7,500,000
Qnap TS-128 NAS Diskless
قیمت از 5,600,000
قیمت تا 5,600,000
QNAP TS-431X-8G Network Storage
قیمت از 27,000,000
قیمت تا 27,000,000
QNAP TS-531X-8G NAS Network Storage
قیمت از 26,600,000
قیمت تا 26,600,000
QNAP TS-531X-16G NAS Network Storage
قیمت از 35,000,000
قیمت تا 35,000,000
Qnap TS-431X-2G NAS storage
قیمت از 18,600,000
قیمت تا 18,600,000
Qnap TVS-1282T-i7-64G NAS Storage
قیمت از 180,000,000
قیمت تا 180,000,000
Qnap TVS-1282T-i7-32G NAS Storage
قیمت از 164,000,000
قیمت تا 164,000,000
Qnap TVS-1282T-i5-16G NAS Storage
قیمت از 136,500,000
قیمت تا 136,500,000
Qnap TVS-882T-i5-16G NAS Storage
قیمت از 126,500,000
قیمت تا 126,500,000
QNAP TS-231P Network Storage
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,000,000
Qnap TVS-1282-i7-64G-450W NAS Storage
قیمت از 161,000,000
قیمت تا 161,000,000
Qnap TVS-1282-i7-32G-450W NAS Storage
قیمت از 143,500,000
قیمت تا 143,500,000
Qnap TVS-1282-i7-64 NAS Storage
قیمت از 144,000,000
قیمت تا 144,000,000
Qnap TVS-1282-i7-32 NAS Storage
قیمت از 128,000,000
قیمت تا 128,000,000
Qnap TS-453Bmini-8G NAS Storage
قیمت از 36,000,000
قیمت تا 36,000,000
Qnap TS-253B-8G NAS Storage
قیمت از 35,000,000
قیمت تا 35,000,000
Qnap TS-453Bmini-4G NAS Storage
قیمت از 30,400,000
قیمت تا 30,400,000
Qnap TS-1231XU-4G NAS Storage
قیمت از 45,000,000
قیمت تا 45,000,000
QNAP TS-831XU-RP-4G NAS Network Storage
قیمت از 52,000,000
قیمت تا 52,000,000
Qnap TS-253B-4G NAS Storage
قیمت از 29,300,000
قیمت تا 29,300,000
Qnap TS-1231XU-RP-4G NAS Storage
قیمت از 66,700,000
قیمت تا 66,700,000
Qnap TVS-682T-i3-8G NAS Storage
قیمت از 99,500,000
قیمت تا 99,500,000
Qnap TS-431XU-RP-2G NAS storage
قیمت از 42,600,000
قیمت تا 42,600,000
QNAP TS-431P Network Storage
قیمت از 14,500,000
قیمت تا 14,500,000
Qnap TVS-673-64G NAS Storage
قیمت از 91,500,000
قیمت تا 91,500,000
Qnap TS-451A-4G NAS Storage
قیمت از 27,700,000
قیمت تا 27,700,000
Qnap TVS-673-16G NAS Storage
قیمت از 70,000,000
قیمت تا 70,000,000
Qnap TVS-673-8G NAS Storage
قیمت از 59,000,000
قیمت تا 59,000,000
Qnap TVS-473-64G NAS Storage
قیمت از 85,000,000
قیمت تا 85,000,000
Qnap TS-231P NAS Storage
قیمت از 10,100,000
قیمت تا 10,400,000
Qnap TVS-473-16G NAS Storage
قیمت از 63,000,000
قیمت تا 63,000,000
QNAP TS-831X-4G NAS Network Storage
قیمت از 37,800,000
قیمت تا 37,800,000
Qnap TVS-473-8G NAS Storage
قیمت از 53,000,000
قیمت تا 53,000,000
Qnap TS-1635-8G NAS Storage
قیمت از 64,000,000
قیمت تا 64,000,000
QNAP TS-831XU-4G NAS Network Storage
قیمت از 38,600,000
قیمت تا 38,600,000
Qnap TVS EC1280U-SAS-RP-16G-R2 Rackmount NAS Storage
قیمت از 305,000,000
قیمت تا 305,000,000
Qnap TVS-1282T3-i7-32G NAS Storage
قیمت از 175,000,000
قیمت تا 175,000,000
6 5 4 3 2 1   بعدی

خرید فروش سرور و سوئیچ شبکه


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها