برندهای مادربرد سرور

سوپرمایکرو Supermicro اچ پی HP ایسوس ASUS

قیمت مادربرد سرور Motherboard Server سوپرمایکرو Supermicro

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Supermicro MBD-X10DRL-I Server Motherboard
قیمت از 14,000,000
قیمت تا 16,800,000
Supermicro X9DRL-3F-O Server Motherboard
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 16,800,000
Supermicro X10SLH-F-O Server Motherboard
قیمت از 8,500,000
قیمت تا 10,000,000
Supermicro X9DRL-iF-O Server Motherboard
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 13,500,000
Supermicro X10DRH-C Server Motherboard
قیمت از 25,500,000
قیمت تا 29,500,000
Supermicro MBD-X8DTL-I-O Server Motherboard
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 9,500,000
Supermicro X10DRI Server Motherboard
قیمت از 17,500,000
قیمت تا 19,500,000
Supermicro MBD-X10SAE-O Motherboard Server
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 10,000,000
Supermicro X9DRH-7TF-O Server Motherboard
قیمت از 25,000,000
قیمت تا 25,000,000
Supermicro X9DRI-F-O Server Motherboard
قیمت از 17,000,000
قیمت تا 17,000,000
Supermicro MBD-X9SRA-O Server Motherboard
قیمت از 11,500,000
قیمت تا 11,500,000
Supermicro MBD-X9SAE-V Server Motherboard
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,000,000
Supermicro  MBD-X10DRC-LN4 plus Server Motherboard
قیمت از 32,500,000
قیمت تا 32,500,000
Supermicro MBD-X10DAI Server Motherboard
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 19,000,000
Supermicro X9DR3-LN4F Server Motherboard
قیمت از 20,500,000
قیمت تا 20,500,000
Supermicro MBD-X10DRH-C Server Motherboard
قیمت از 29,000,000
قیمت تا 29,000,000
Supermicro MBD-X10DAC Server Motherboard
قیمت از 23,000,000
قیمت تا 23,000,000
Supermicro MBD-X10DAC Server Motherboard
قیمت از 20,500,000
قیمت تا 23,000,000
Supermicro MBD-X9DAi-O Server Motherboard
قیمت از 000
قیمت تا 000
Supermicro X9SRi-3F-O Server Motherboard
قیمت از 000
قیمت تا 000
Supermicro X9SRL-F-O Server Motherboard
قیمت از 000
قیمت تا 000
Supermicro MBD-X10SRI-F Server Motherboard
قیمت از 000
قیمت تا 000
Supermicro MBD-X10SLL-F Server Motherboard
قیمت از 000
قیمت تا 000
Supermicro MBD-X10SLH-F Server Motherboard
قیمت از 000
قیمت تا 000
Supermicro MBD-X10SL7-F Server Motherboard
قیمت از 000
قیمت تا 000
Supermicro MBD-X10SRA Server Motherboard
قیمت از 000
قیمت تا 000
Supermicro MBD-X10SRL Server Motherboard
قیمت از 000
قیمت تا 000
Supermicro MBD-X10DRI Server Motherboard
قیمت از 000
قیمت تا 000
Supermicro MBD-X10DRL-C Server Motherboard
قیمت از 000
قیمت تا 000

خانه سیستم تامین کننده سرور اچ پی با قطعات اصلی


خرید فروش سرور و سوئیچ شبکه


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها