قیمت تجهیزات هوشمند سازی

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

RioTouch Nano WhiteBoard

قیمت از: 13,500,000

قیمت تا: 13,500,000

HP Micronits 82Inch SMART BOARD

قیمت از: 13,000,000

قیمت تا: 13,000,000

Newline R3-800 Interavtive WhiteBoard

قیمت از: 16,800,000

قیمت تا: 16,800,000

Newline R3-1000 Interavtive WhiteBoard

قیمت از: 19,200,000

قیمت تا: 19,200,000

Newline TT-5515B Touch Screen

قیمت از: 84,000,000

قیمت تا: 84,000,000

Newline TT-6515B 65 Inch Touch Screen

قیمت از: 110,000,000

قیمت تا: 110,000,000

Newline TT-5515B 70 inch Touch Screen

قیمت از: 145,000,000

قیمت تا: 145,000,000

Meva Smart White Board
Meva Smart White Board

قیمت از:

قیمت تا:

Specktron 78DT Interavtive White Board
Specktron 78DT Interavtive White Board

قیمت از:

قیمت تا:

Plus C-20W CopyBoard
Plus C-20W CopyBoard

قیمت از:

قیمت تا:

Plus C-20S CopyBoard
Plus C-20S CopyBoard

قیمت از:

قیمت تا:

Plus N-204S CopyBoard
Plus N-204S CopyBoard

قیمت از:

قیمت تا:

Plus N-20S CopyBoard
Plus N-20S CopyBoard

قیمت از:

قیمت تا:

Plus N-20J CopyBoard
Plus N-20J CopyBoard

قیمت از:

قیمت تا:

Plus nf-20 CopyBoard
Plus nf-20 CopyBoard

قیمت از:

قیمت تا:

RioTouch ceramic WhiteBoard

قیمت از:

قیمت تا:

iBoard 82 Inch Copy Board

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101