برندهای امحاء اطلاعات

قیمت دستگاه امحاء اطلاعات

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Ofshid 1000 Hard Drive Crusher

قیمت از: 11,500,000

قیمت تا: 11,500,000

Ofshid Granulator Digital Media Shredder

قیمت از: 110,000,000

قیمت تا: 110,000,000

Intimus 1000 Hard Drive Crusher

قیمت از: 40,000,000

قیمت تا: 40,000,000

Intimus 20000 Degausser

قیمت از: 11,500,000

قیمت تا: 11,500,000

Intimus 9000 Degausser

قیمت از: 65,000,000

قیمت تا: 65,000,000

Intimus 8000 Degausser

قیمت از: 30,000,000

قیمت تا: 30,000,000

Ofshid VZ 150 Digital Media Shredder

قیمت از: 68,000,000

قیمت تا: 68,000,000

Ofshid FlashEX Digital Media Shredder

قیمت از: 40,000,000

قیمت تا: 40,000,000

Intimus Hammer SE Degausser

قیمت از: 40,000,000

قیمت تا: 40,000,000

Kobra 390 C4 Paper Shredder
Kobra 390 C4 Paper Shredder

قیمت از: 2,400,000

قیمت تا: 2,400,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100