قیمت مینی پی سی | تین کلاینت اینتل INTEL

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Mini PC Intel NUC DC3217IYE
Mini PC Intel NUC DC3217IYE

قیمت از: 5,000,000

قیمت تا: 5,000,000

Intel NUC-D54250WYK Mini PC

قیمت از: 5,000,000

قیمت تا: 5,000,000

Intel NUC D34010WYK Mini PC

قیمت از: 7,000,000

قیمت تا: 7,000,000

Intel NUC5i3RYH Mini PC

قیمت از: 5,000,000

قیمت تا: 8,000,000

Intel NUC7i3BNH i3-4G-1TB-intel Mini PC
Intel NUC7i3BNH i3-4G-1TB-intel Mini PC

قیمت از: 10,600,000

قیمت تا: 10,600,000

Mini PC Intel Compute Stick

قیمت از: 2,800,000

قیمت تا: 2,800,000

Intel Thin Mini ITX D2700MUD Motherboard
Intel Thin Mini ITX D2700MUD Motherboard

قیمت از: 2,500,000

قیمت تا: 2,500,000

Intel NUC5i7RYH Mini PC

قیمت از: 9,000,000

قیمت تا: 9,000,000

Mini PC Intel NUC DCCP847DYE

قیمت از: 7,900,000

قیمت تا: 7,900,000

Mini PC NUC5CPYH Intel

قیمت از: 6,000,000

قیمت تا: 6,000,000

Intel  NUC5PPYH Mini PC

قیمت از: 7,000,000

قیمت تا: 7,000,000

Intel NUC Kit NUC6I5SYH Mini PC
Intel NUC Kit NUC6I5SYH Mini PC

قیمت از: 7,475,000

قیمت تا: 7,475,000

Intel NUC Kit  NUC5PGYH Mini PC

قیمت از: 7,000,000

قیمت تا: 7,000,000

Intel NUC6i3SYH Mini PC

قیمت از: 11,000,000

قیمت تا: 130,000,000

Intel NUC 6I7KYK Mini PC

قیمت از: 17,000,000

قیمت تا: 17,000,000

Intel NUC7I7BNH i7-8G-1T-intel Mini PC
Intel NUC7I7BNH i7-8G-1T-intel Mini PC

قیمت از: 17,000,000

قیمت تا: 17,000,000

Intel NUC7I7BNH i3-4G-120GB-intel Mini PC
Intel NUC7I7BNH i3-4G-120GB-intel Mini PC

قیمت از: 18,000,000

قیمت تا: 18,000,000

Intel NUC7I7BNH i7-16G-240GB-intel Mini PC
Intel NUC7I7BNH i7-16G-240GB-intel Mini PC

قیمت از: 18,000,000

قیمت تا: 18,000,000

Intel NUC7i3BNH i3-4G-120GB-intel HD Mini PC
Intel NUC7i3BNH i3-4G-120GB-intel HD Mini PC

قیمت از: 10,400,000

قیمت تا: 10,400,000

Intel NUC7i3BNH i3-8G-120GB-intel HD Mini PC
Intel NUC7i3BNH i3-8G-120GB-intel HD Mini PC

قیمت از: 10,600,000

قیمت تا: 10,700,000

Intel NUC6CAYH J3455-4G-500GB-intel HD Mini PC
Intel NUC6CAYH J3455-4G-500GB-intel HD Mini PC

قیمت از: 5,200,000

قیمت تا: 5,200,000

Intel NUC6CAYH J3455-4G-1TB-intel HD Mini PC
Intel NUC6CAYH J3455-4G-1TB-intel HD Mini PC

قیمت از: 6,000,000

قیمت تا: 6,000,000

Intel NUC6CAYH J3455-8G-120GB SSD-intel HD Mini PC
Intel NUC6CAYH J3455-8G-120GB SSD-intel HD Mini PC

قیمت از: 5,800,000

قیمت تا: 5,800,000

Intel NUC7I5BNH i5-4G-1TB-intel HD Mini PC
Intel NUC7I5BNH i5-4G-1TB-intel HD Mini PC

قیمت از: 12,500,000

قیمت تا: 12,500,000

Intel NUC7I5BNH i5-8G-120GB SSD-intel Mini PC
Intel NUC7I5BNH i5-8G-120GB SSD-intel Mini PC

قیمت از: 12,600,000

قیمت تا: 12,600,000

Intel NUC7I5BNH i5-8G-240GB SSD-intel Mini PC
Intel NUC7I5BNH i5-8G-240GB SSD-intel Mini PC

قیمت از: 12,800,000

قیمت تا: 12,800,000

Intel NUC7i3BNHX1 i3-32GB-SSD-Intel Mini PC
Intel NUC7i3BNHX1 i3-32GB-SSD-Intel Mini PC

قیمت از: 14,000,000

قیمت تا: 14,000,000

Intel NUC8i3BEH Core i3 4GB 240GB M.2 Mini PC
Intel NUC8i3BEH Core i3 4GB 240GB M.2 Mini PC

قیمت از: 12,000,000

قیمت تا: 12,000,000

Intel NUC8I5BEH Core i5 16GB 240SSD Mini PC
Intel NUC8I5BEH Core i5 16GB 240SSD Mini PC

قیمت از: 14,200,000

قیمت تا: 14,200,000

Intel NUC8I5BEH Core i5 16GB 120SSD Mini PC
Intel NUC8I5BEH Core i5 16GB 120SSD Mini PC

قیمت از: 13,900,000

قیمت تا: 13,900,000

Intel NUC8I5BEH Core i5 16GB 1TB Mini PC
Intel NUC8I5BEH Core i5 16GB 1TB Mini PC

قیمت از: 14,600,000

قیمت تا: 14,600,000

Intel NUC8I5BEH Core i5 16GB 500GB Mini PC
Intel NUC8I5BEH Core i5 16GB 500GB Mini PC

قیمت از: 14,000,000

قیمت تا: 14,000,000

Intel NUC8I5BEH Core i5 8GB 1TB 240SSD Mini PC
Intel NUC8I5BEH Core i5 8GB 1TB 240SSD Mini PC

قیمت از: 14,400,000

قیمت تا: 14,400,000

Intel NUC8I5BEH Core i5 8GB 1TB 120SSD Mini PC
Intel NUC8I5BEH Core i5 8GB 1TB 120SSD Mini PC

قیمت از: 14,500,000

قیمت تا: 14,500,000

Intel NUC8I5BEH Core i5 8GB 1TB Mini PC
Intel NUC8I5BEH Core i5 8GB 1TB Mini PC

قیمت از: 13,500,000

قیمت تا: 13,500,000

Intel NUC8I5BEH Core i5 8GB 500GB Mini PC
Intel NUC8I5BEH Core i5 8GB 500GB Mini PC

قیمت از: 12,900,000

قیمت تا: 12,900,000

Intel NUC8I5BEH Core i5 4GB 1TB 240SSD Mini PC
Intel NUC8I5BEH Core i5 4GB 1TB 240SSD Mini PC

قیمت از: 14,100,000

قیمت تا: 14,100,000

Intel NUC8I5BEH Core i5 4GB 1TB 120SSD Mini PC
Intel NUC8I5BEH Core i5 4GB 1TB 120SSD Mini PC

قیمت از: 14,200,000

قیمت تا: 14,600,000

Intel NUC8I5BEH Core i5 4GB 240SSD Mini PC
Intel NUC8I5BEH Core i5 4GB 240SSD Mini PC

قیمت از: 12,800,000

قیمت تا: 14,500,000

Intel NUC8I5BEH Core i5 4GB 120GB Mini PC
Intel NUC8I5BEH Core i5 4GB 120GB Mini PC

قیمت از: 12,500,000

قیمت تا: 14,500,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101