قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

ALJA FR-118L UPS

قیمت از:

قیمت تا:

ALJA  FR-1110L UPS

قیمت از:

قیمت تا:

ALJA  FR-UK-3330 UPS

قیمت از:

قیمت تا:

ALJA KR-RM 1000L UPS

قیمت از:

قیمت تا:

ALJA KR-1000L UPS

قیمت از:

قیمت تا:

ALJA KI-3000L-72V UPS

قیمت از:

قیمت تا:

ALJA KI-2000S UPS

قیمت از:

قیمت تا:

ALJA KR-6000L UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faran Blazer 800VA UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faran Trust 1000VA UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faran Trust 2000VA UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faran Trust 3000VA UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faran Aspire 2KVA UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faran Aspire 3KVA UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faran Aspire 6KVA UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faran Aspire 10KVA 1.1 UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faran Aspire 10KVA 3.1 UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faran Aspire 20KVA 3.1 UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Faran 12V-9AH UPS Battery

قیمت از:

قیمت تا:

Faran 12V-12AH UPS Battery

قیمت از:

قیمت تا:

Faran 12V-17AH UPS Battery

قیمت از:

قیمت تا:

Faran 12V-28AH UPS Battery

قیمت از:

قیمت تا:

Faran 12V-40AH UPS Battery

قیمت از:

قیمت تا:

Faran 12V-42AH UPS Battery

قیمت از:

قیمت تا:

Faran 12V-70AH UPS Battery

قیمت از:

قیمت تا:

Faran 12V-100AH UPS Battery

قیمت از:

قیمت تا:

Faran 12V-120AH UPS Battery

قیمت از:

قیمت تا:

Faran 12V-200AH UPS Battery

قیمت از:

قیمت تا:

APC Smart UPS smart-UPS RT 6kVA UPS
APC Smart UPS smart-UPS RT 6kVA UPS

قیمت از:

قیمت تا:

APC smart-UPS SURTD3000XLI 3000VA RT 230V UPS
APC smart-UPS SURTD3000XLI 3000VA RT 230V UPS

قیمت از:

قیمت تا:

APC smart-UPS SURT2000XLI 2000VA RT 230V UPS
APC smart-UPS SURT2000XLI 2000VA RT 230V UPS

قیمت از:

قیمت تا:

APC smart-UPS SURTD3000XLI 5000VA RT 230V UPS
APC smart-UPS SURTD3000XLI 5000VA RT 230V UPS

قیمت از:

قیمت تا:

APC smart-UPS SRT8KRMXLI 8000VA RM230V UPS
APC smart-UPS SRT8KRMXLI 8000VA RM230V UPS

قیمت از:

قیمت تا:

APC smart-UPS SRT10XLI 10000VA RM230V UPS
APC smart-UPS SRT10XLI 10000VA RM230V UPS

قیمت از:

قیمت تا:

APC AP9618 NETWORD MANAGEMENT CARD
APC AP9618 NETWORD MANAGEMENT CARD

قیمت از:

قیمت تا:

EXIMPOWR Ex800PT Series 600-800VA UPS
EXIMPOWR Ex800PT Series 600-800VA UPS

قیمت از:

قیمت تا:

Narada 6-FM-100P UPS Battery

قیمت از:

قیمت تا:

Narada 6-FM-18 UPS Battery

قیمت از:

قیمت تا:

Narada 6-FM-65B UPS Battery

قیمت از:

قیمت تا:

Narada 6-FM-24 UPS Battery

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100