نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Timax TX9 11,300,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب پالیزافزار AC-7000 43,400,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب پالیزافزار TIMAX-TX9 11,300,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب پالیزافزار TIMAX-TX2 8,850,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب کارتی پالیزافزار TIMAX-TX 7,350,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره پالیز افزار AC7000 50,900,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار AC6000 34,400,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار AC5000 29,000,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب اثرانگشت زد کا HB-130BA 9,400,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب اثرانگشت زد کا HB-730A 13,900,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب اثرانگشت زد کا MP-52 7,600,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب اثرانگشت زد کا EB-102 4,900,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب اثرانگشت زد کا EB-103 4,900,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب اثرانگشت زد کا EB-109 5,600,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب اثرانگشت زد کا G-3 16,100,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب زدکا MB-908 13,000,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب زدکا MB-160 9,800,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب زدکا MB-202 11,600,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب زدکا MB-360 9,800,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب زدکا MT-53 7,900,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب اثرانگشت زد کا EB-110 6,200,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب اثرانگشت زد کا EB-141 7,100,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب اثرانگشت زد کا EB-920 8,010,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب اثرانگشت زد کا MP-51 9,400,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب اثرانگشت زد کا MB-201 9,800,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور غیاب اثرانگشت زد کا MB-906 13,000,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو F300 6,700,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو VF300 8,400,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو F400 6,750,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو UF100 9,450,000 1 روز و 12ساعت و40 دقیقه و 42 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب مهرکیا UA300 7,500,000 1 روز و 19ساعت و29 دقیقه و 25 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب مهرکیا UA400 8,500,000 1 روز و 19ساعت و29 دقیقه و 25 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب مهرکیا VF300 8,900,000 1 روز و 19ساعت و29 دقیقه و 25 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب مهرکیا UA100 6,100,000 1 روز و 19ساعت و29 دقیقه و 25 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب مهرکیا UA200 6,900,000 1 روز و 19ساعت و29 دقیقه و 25 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب مهرکیا UF100 10,500,000 1 روز و 19ساعت و29 دقیقه و 25 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب مهرکیا G3 17,500,000 1 روز و 19ساعت و29 دقیقه و 25 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب مهرکیا AC7000 48,900,000 1 روز و 19ساعت و29 دقیقه و 25 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب مهرکیا AC6000 35,100,000 1 روز و 19ساعت و29 دقیقه و 25 ثانیه قبل
دستگاه حضور و غیاب مهرکیا AC2200 28,100,000 1 روز و 19ساعت و29 دقیقه و 25 ثانیه قبل