نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
سوئیچ 24 پورت سیسکو 2960s 24PD-L 61,000,000 0ساعت و16 دقیقه و 3 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C2960X-24TS-L 27,500,000 0ساعت و16 دقیقه و 3 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960-24TC-L 8,000,000 0ساعت و16 دقیقه و 3 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C 3750G-24T-S 10,000,000 0ساعت و16 دقیقه و 3 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو WS-C2960X-24PD-L 62,000,000 0ساعت و16 دقیقه و 3 ثانیه قبل
سوئیچ 48 پورت سیسکو WS-C2960X-48TS-L 1,650,000 0ساعت و16 دقیقه و 3 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه 8 پورت پلنت FSD-808HP 7,300,000 0ساعت و23 دقیقه و 32 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه 8 پورت پلنت GSD-808HP 7,300,000 0ساعت و23 دقیقه و 32 ثانیه قبل
سوییچ میکروتیک CRS226-24G-2Splus-RM 1,100,000 0ساعت و26 دقیقه و 52 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه فیبر نوری تاینت 12 پورت 901F 17,000,000 0ساعت و29 دقیقه و 48 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C3850-24S-S 235,000,000 0ساعت و29 دقیقه و 48 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت WS-C3850-24XS-S 410,000,000 0ساعت و29 دقیقه و 48 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 12 پورت WS-C3850-12XS-S 20,000,000 0ساعت و29 دقیقه و 48 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت SF300-24PP 14,500,000 0ساعت و29 دقیقه و 48 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 8 پورت WS-C2960-8TC-L 8,800,000 0ساعت و29 دقیقه و 48 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 24 پورت SG100-24 6,950,000 0ساعت و29 دقیقه و 48 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 8 پورت SF110D-08HP 4,450,000 0ساعت و29 دقیقه و 48 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 8 پورت SG110D-08 1,300,000 0ساعت و29 دقیقه و 48 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960X-48FPD-L 85,000,000 1ساعت و42 دقیقه و 32 ثانیه قبل
سوئیچ سیسکو ws-c2960s-24ts-s 23,000,000 1ساعت و42 دقیقه و 32 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960X-48TD-L 68,000,000 1ساعت و42 دقیقه و 32 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960X-24TD-L 47,000,000 1ساعت و42 دقیقه و 32 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750G-24TS-E1U 29,000,000 1ساعت و42 دقیقه و 32 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750-24PS-S 15,000,000 1ساعت و42 دقیقه و 32 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960CG-8TC-L 17,200,000 1ساعت و42 دقیقه و 32 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960X-24PS-L 37,000,000 1ساعت و42 دقیقه و 32 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960G-24TC-L 2,100,000 1ساعت و42 دقیقه و 32 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750-48PS-S 18,000,000 1ساعت و42 دقیقه و 32 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C 3750V2-24PS-S 30,000,000 1ساعت و42 دقیقه و 32 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960-48PST-L 36,000,000 1ساعت و42 دقیقه و 32 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750X 24T-S 65,500,000 1ساعت و42 دقیقه و 32 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750X-24T-L 59,000,000 1ساعت و42 دقیقه و 32 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C2960-48TT-L 9,000,000 1ساعت و42 دقیقه و 32 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3560G-24PS-S 33,000,000 1ساعت و42 دقیقه و 32 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 48 پورت 3750V2 48PS-S 45,000,000 1ساعت و42 دقیقه و 32 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 3750X 48T-S 115,000,000 1ساعت و42 دقیقه و 32 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 375048TS-S 18,000,000 1ساعت و42 دقیقه و 32 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3560G-48PS-S 19,000,000 1ساعت و42 دقیقه و 32 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو WS-C3750X-48T-L 103,000,000 1ساعت و42 دقیقه و 32 ثانیه قبل
سوئیچ شبکه سیسکو 2960G 24TC-L 11,500,000 1ساعت و42 دقیقه و 32 ثانیه قبل