نام کالا کمترین قیمت (تومان) بروزرسانی
یو پی اس فاراتل ونوس 1300 1,300,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل SFR 5000DT 7,000,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل SDC 2000X-RT 5,700,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل SDC 1500X-RT 4,200,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل SDC 3000X-RT 3,948,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل SDC 6000X-RT 9,300,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل CAD10KX1-RT4U 2,025,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل CAD10KX3-RT4U 13,200,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 96-8.5 1,950,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 96-26 6,400,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 96-40 8,770,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 240-8.5 2,343,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 240-26 7,460,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 240-40 10,404,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل DSS 1500X-RT 4,200,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل DSS 2000X-RT 4,760,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
یو پی اس فاراتل DSS 3000X-RT 3,850,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 4817 1,041,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
کابینت باتری یو پی اس فاراتل SBC 48V-26AH 4,600,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
کابینت باتری فاراتل SBC 4840 6,270,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
یو پی اس فاران A-smart 3000VA 1,554,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Titan 3000VA External 2,500,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Titan 3000VA Internal 5,500,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Titan 6000VA External 11,150,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Titan 10KVA Internal 8,600,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Vigor RM 2000VA External 2,760,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-70AH 1,600,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-100AH 1,950,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-120AH 1,850,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-200AH 1,900,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-9AH 240,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-12AH 300,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-17AH 380,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-28AH 7,920,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-40AH 1,100,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-42AH 980,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
یو پی اس آنلاین تک فاز فاران اسپایر 2KVA 4,200,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
یو پی اس فاران اسپایر 3KVA 3,200,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
یو پی اس فاران اسپایر 6KVA 10,000,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل
یو پی اس فاران اسپایر 1.1 تک فاز به تک فاز 10KVA 8,100,000 111 روز و 13ساعت و35 دقیقه و 46 ثانیه قبل