نام کالا کمترین قیمت (تومان) بروزرسانی
یو پی اس گرین لاین اینتراکتیو AVR FP1500 6,740,000 4 روز و 46ساعت و54 دقیقه و 37 ثانیه قبل
یو پی اس گرین لاین اینتراکتیو AVR FP2000 8,650,000 4 روز و 46ساعت و54 دقیقه و 37 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Titan 3000VA External 22,800,000 4 روز و 46ساعت و54 دقیقه و 37 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Titan 10KVA Internal 9,270,000 4 روز و 46ساعت و54 دقیقه و 37 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Titan 10KVA External 74,500,000 4 روز و 46ساعت و54 دقیقه و 37 ثانیه قبل
یو پی اس فاران Titan 1000VA External 13,800,000 4 روز و 46ساعت و54 دقیقه و 37 ثانیه قبل
یو پی اس فاران تراست 1000VA 7,950,000 4 روز و 46ساعت و54 دقیقه و 37 ثانیه قبل
یو پی اس فاران تراست 2000VA 10,600,000 4 روز و 46ساعت و54 دقیقه و 37 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-28AH 2,700,000 4 روز و 46ساعت و54 دقیقه و 37 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-40AH 335,000 4 روز و 46ساعت و54 دقیقه و 37 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-42AH 3,770,000 4 روز و 46ساعت و54 دقیقه و 37 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-70AH 5,350,000 4 روز و 46ساعت و54 دقیقه و 37 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-100AH 7,540,000 4 روز و 46ساعت و54 دقیقه و 37 ثانیه قبل
یو پی اس فاران تراست 3000VA 13,500,000 4 روز و 46ساعت و54 دقیقه و 37 ثانیه قبل
یو پی اس فاران اسپایر 3KVA 1,990,000 4 روز و 46ساعت و54 دقیقه و 37 ثانیه قبل
یو پی اس فاران اسپایر 6KVA 3,990,000 4 روز و 46ساعت و54 دقیقه و 37 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-9AH 880,000 4 روز و 46ساعت و54 دقیقه و 37 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-12AH 113,000 4 روز و 46ساعت و54 دقیقه و 37 ثانیه قبل
باتری یو پی اس فاران 12V-17AH 115,000 4 روز و 46ساعت و54 دقیقه و 37 ثانیه قبل
یو پی اس نت پاور لاین اینتراکتیو سینوسی باتری داخلی KI-2000VA 100 5 روز و 13ساعت و51 دقیقه و 28 ثانیه قبل
یو پی اس نت پاور آنلاین تکفاز باتری داخلی FR-11-6000 VA 100 5 روز و 13ساعت و51 دقیقه و 28 ثانیه قبل
یو پی اس نت پاور آفلاین شبه سینوسی باتری داخلی LCD-500VA 100 5 روز و 13ساعت و51 دقیقه و 28 ثانیه قبل
یو پی اس نت پاور آنلاین رک مونت باتری داخلی KR-RM-2000 VA 100 5 روز و 13ساعت و51 دقیقه و 28 ثانیه قبل
یو پی اس نت پاور آنلاین تکفاز باتری خارجی KR-6000 VA 100 5 روز و 13ساعت و51 دقیقه و 28 ثانیه قبل
یو پی اس نت پاور آنلاین تکفاز باتری داخلی KR-2000 VA 100 5 روز و 13ساعت و51 دقیقه و 28 ثانیه قبل
یو پی اس نت پاور لاین اینتراکتیو سینوسی باتری خارجی KI-2000VA L-48V 1,000 5 روز و 13ساعت و51 دقیقه و 28 ثانیه قبل
یو پی اس نت پاور لاین اینتراکتیو سینوسی باتری داخلی KI-3000VA L-48V 100 5 روز و 13ساعت و51 دقیقه و 28 ثانیه قبل
یو پی اس نت پاور آفلاین شبه سینوسی باتری داخلی LCD-2000VA 100 5 روز و 13ساعت و51 دقیقه و 28 ثانیه قبل
یو پی اس نت پاور لاین اینتراکتیو سینوسی باتری خارجی KI-5000VA 100 5 روز و 13ساعت و51 دقیقه و 28 ثانیه قبل
یو پی اس نت پاور لاین اینتراکتیو سینوسی باتری داخلی KI-1000VA 100 5 روز و 13ساعت و51 دقیقه و 28 ثانیه قبل
یو پی اس نت پاور لاین اینتراکتیو سینوسی باتری خارجی KI-1000VA 100 5 روز و 13ساعت و51 دقیقه و 28 ثانیه قبل
یو پی اس نت پاور لاین اینتراکتیو سینوسی باتری خارجی KI-3000VA L-48V 100 5 روز و 13ساعت و51 دقیقه و 28 ثانیه قبل
یو پی اس نت پاور لاین اینتراکتیو سینوسی باتری خارجی KI-3000VA L-72V 100 5 روز و 13ساعت و51 دقیقه و 28 ثانیه قبل
یو پی اس نت پاور آفلاین شبه سینوسی باتری خارجی LCD-700VA 100 5 روز و 13ساعت و51 دقیقه و 28 ثانیه قبل
یو پی اس نت پاور آفلاین شبه سینوسی باتری داخلی LCD-1000VA 100 5 روز و 13ساعت و51 دقیقه و 28 ثانیه قبل
یو پی اس نت پاور آفلاین شبه سینوسی باتری داخلی LCD-1200VA 100 5 روز و 13ساعت و51 دقیقه و 28 ثانیه قبل
یو پی اس نت پاور آفلاین شبه سینوسی باتری خارجی LCD-1200VA 100 5 روز و 13ساعت و51 دقیقه و 28 ثانیه قبل
یو پی اس نت پاور آفلاین شبه سینوسی باتری داخلی LCD-1600VA 100 5 روز و 13ساعت و51 دقیقه و 28 ثانیه قبل
یو پی اس نت پاور آفلاین شبه سینوسی باتری خارجی LCD-1600VA 100 5 روز و 13ساعت و51 دقیقه و 28 ثانیه قبل
یو پی اس نت پاور آنلاین رک مونت باتری خارجی KR-RM-6000 VA 100 5 روز و 13ساعت و51 دقیقه و 28 ثانیه قبل