لیست قیمت ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

دی لینک D-Link اپل APPLE اوریکو Orico وسترن دیجیتال western digital سنز دیجیتال Sans Digital 2ان 2N کیونپ Qnap


نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
ذخیره ساز شبکه اپل ایرپورت تایم کپسول ME182B-A-3TB 50,000 1ساعت و36 دقیقه و 37 ثانیه قبل
ایر پورت تایم کپسول 2 ترابایت اپل 13,000,000 1ساعت و36 دقیقه و 37 ثانیه قبل
ذخیره ساز شبکه دی لینک DNS-320L 5,240,000 2ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه دی لینک DNS-1200-5 Diskless 28,610,000 2ساعت و21 دقیقه و 28 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TVS-863 Plus-16G 73,550,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس HS-251Plus 2G 22,000,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخيره ساز تحت شبکه کيونپ نس TS-228 7,250,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخيره ساز تحت شبکه کيونپ نس TS-128 5,600,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ TS-431X-8G 27,000,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-531X-8G 26,600,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-531X-16G 35,000,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-431X-2G 18,600,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TVS-1282T-i7-64G 180,000,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TVS-1282T-i7-32G 164,000,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TVS-1282T-i5-16G 136,500,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TVS-882T-i5-16G 126,500,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخيره ساز تحت شبکه کيونپ نس TS-131P 9,000,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس 450 وات TVS-1282-i7-64 161,000,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس 450 وات TVS-1282-i7-32 143,500,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TVS-1282-i7-64 144,000,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TVS-1282-i7-32 128,000,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-453Bmini-8G 36,000,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-253B-8G 35,000,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-453Bmini-4G 30,400,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-1231XU-4G 45,000,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-831XU-RP-4G 52,000,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-253B-4G 29,300,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-1231XU-RP-4G 66,700,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TVS-682T-i3-8G 99,500,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-431XU-RP-2G 42,600,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخيره ساز تحت شبکه کيونپ نس TS-431P 14,500,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TVS-673-64G 91,500,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-451A-4G 27,700,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TVS-673-16G 70,000,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TVS-673-8G 59,000,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TVS-473-64G 85,000,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-231P 10,100,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TVS-473-16G 63,000,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TS-831X-4G 37,800,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل
ذخیره ساز تحت شبکه کیونپ نس TVS-473-8G 53,000,000 4ساعت و5 دقیقه و 43 ثانیه قبل

5 4 3 2 1   بعدی