لیست قیمت نانو پی سی NanoPCفاکسکان FOXCONN


نام کالا کمترین قیمت (ریال) بروزرسانی
نانو پی سی فاکسکان nT-A3800 12,400,000 2 روز و 47ساعت و17 دقیقه و 19 ثانیه قبل
نانو پی سی فاکسکان AT-7330 15,900,000 2 روز و 47ساعت و17 دقیقه و 19 ثانیه قبل
نانو پی سی فاکسکان nT-i2847 1,000,000 2 روز و 47ساعت و17 دقیقه و 19 ثانیه قبل
نانو پی سی فاکسکان AT-9700 28,200,000 2 روز و 47ساعت و17 دقیقه و 19 ثانیه قبل
نانو پی سی فاکسکان AT-7530 1,000,000 2 روز و 47ساعت و17 دقیقه و 19 ثانیه قبل
نانو پیسی فاکسکان NT-IBT18 1,000,000 2 روز و 47ساعت و17 دقیقه و 19 ثانیه قبل
نانو پیسی فاکسکان NT-IBT29 1,000,000 2 روز و 47ساعت و17 دقیقه و 19 ثانیه قبل
نانو پیسی فاکسکان NT-IBR31 13,100,000 2 روز و 47ساعت و17 دقیقه و 19 ثانیه قبل
نانو پی سی فاکسکان NT-IBR37 13,900,000 2 روز و 47ساعت و17 دقیقه و 19 ثانیه قبل
نانو پی سی فاکسکان AT-7700 25,000,000 2 روز و 47ساعت و17 دقیقه و 19 ثانیه قبل