نام کالا کمترین قیمت (تومان) بروزرسانی
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 4GB 1TB 240SSD 8,200,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 4GB 1TB 120SSD 8,000,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 4GB 240SSD 7,500,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 4GB 120GB 6,800,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 4GB 1TB 7,500,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 4GB 500GB 7,000,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 16GB 1TB 79,800,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 16GB 500GB 74,900,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 8GB 1TB 240SSD 8,300,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 8GB 1TB 120SSD 8,000,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 8GB 1TB 7,500,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 8GB 500GB 7,400,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC7I5BNH i5-8G-120GB SSD-intel 85,500,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC7I5BNH i5-8G-240GB SSD-intel 87,500,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC7i3BNHX1 i3-32GB-SSD-Intel 34,000,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC8i3BEH Core i3 4GB 240GB M.2 51,500,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 16GB 240SSD 77,800,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC8I5BEH Core i5 16GB 120SSD 75,400,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC7i3BNH i3-4G-120GB-intel HD 31,500,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC7i3BNH i3-8G-120GB-intel HD 34,500,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC6CAYH J3455-4G-500GB-intel HD 31,500,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC6CAYH J3455-4G-1TB-intel HD 32,500,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC6CAYH J3455-8G-120GB SSD-intel HD 33,000,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC7I5BNH i5-4G-1TB-intel 83,500,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی ناک اینتل NUC5PGYH 1,625,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC6i3SYH 30,500,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC 6I7KYK 58,800,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC7I7BNH i7-8G-1T-intel 95,500,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC7I7BNH i3-4G-120GB-intel 90,250,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC7I7BNH i7-16G-240GB-intel 104,000,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مادربرد مینی پی سی اینتل D2700MUD 6,000,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC5i7RYH 90,000,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC DCCP847DYE 790,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC5CPYH 28,000,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی اینتل NUC5PPYH 38,500,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی ناک اینتل NUC6I5SYH 74,750,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی ایسوس VIVO VM62N 1,750,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی ایسوس VIVO UN62 25,000,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
تین کلاینت ایسوس J1900i-C plus 2,850,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل
مینی پی سی ایسوس VM62 Ci3 25,000,000 3ساعت و0 دقیقه و 3 ثانیه قبل