قیمت پاور | Power supply گرین Green

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

قیمت Green GP700A - HP Power
قیمت Green GP700A - HP Power

قیمت از: 1,960,000

قیمت تا: 1,960,000

قیمت Green GP600A - HP Power
قیمت Green GP600A - HP Power

قیمت از: 1,771,000

قیمت تا: 1,771,000

GREEN GP650A-UK POWER Supply
GREEN GP650A-UK POWER Supply

قیمت از: 2,580,000

قیمت تا: 2,580,000

GREEN GP1200B-OC POWER Supply
GREEN GP1200B-OC POWER Supply

قیمت از: 7,160,000

قیمت تا: 7,160,000

Green GP480A-EUD Power Supply
Green GP480A-EUD Power Supply

قیمت از: 1,489,000

قیمت تا: 1,489,000

Green GP450A-ECO Rev3.1 power suppl

قیمت از: 1,205,000

قیمت تا: 1,205,000

Green GP500A-ECO Rev3.1 power supply

قیمت از: 1,318,000

قیمت تا: 1,318,000

green GP500A UK power supply
green GP500A UK power supply

قیمت از: 2,089,000

قیمت تا: 2,089,000

قیمت Green GP530A - EU Power
قیمت Green GP530A - EU Power

قیمت از:

قیمت تا:

 قیمت Green GP380A - SP Power
قیمت Green GP380A - SP Power

قیمت از:

قیمت تا:

GREEN GP330A-SP POWER Supply
GREEN GP330A-SP POWER Supply

قیمت از:

قیمت تا:

GREEN GP330A POWER Supply
GREEN GP330A POWER Supply

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Green GP330A - SP Power
قیمت Green GP330A - SP Power

قیمت از:

قیمت تا:

پاور گرین,Green Power,قیمت پاور گرین Green GP380A - HE Power،قیمت Green GP380A - HE Power،قیمت پاور
پاور گرین,Green Power,قیمت پاور گرین Green GP380A - HE Power،قیمت Green GP380A - HE Power،قیمت پاور

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Green GP330A - HE Power
قیمت Green GP330A - HE Power

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Green GP380A - EU Power
قیمت Green GP380A - EU Power

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Green GP750B-OC Power
قیمت Green GP750B-OC Power

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Green GP330A - EU Power
قیمت Green GP330A - EU Power

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Green GP430A - EU Power
قیمت Green GP430A - EU Power

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Green GP430A - SP Power
قیمت Green GP430A - SP Power

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Green GP480A-SP Power
قیمت Green GP480A-SP Power

قیمت از:

قیمت تا:

Green GP480A-EU Computer Power Supply
Green GP480A-EU Computer Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

GREEN 580A-ES GP POWER Supply
GREEN 580A-ES GP POWER Supply

قیمت از:

قیمت تا:

GREEN GP380A Power supply
GREEN GP380A Power supply

قیمت از:

قیمت تا:

GREEN GP850B-OC POWER Supply
GREEN GP850B-OC POWER Supply

قیمت از:

قیمت تا:

GREEN GP550A-UK POWER Supply
GREEN GP550A-UK POWER Supply

قیمت از:

قیمت تا:

GREEN GP450A-UK POWER Supply
GREEN GP450A-UK POWER Supply

قیمت از:

قیمت تا:

GREEN GP1600B-OC POWER Supply
GREEN GP1600B-OC POWER Supply

قیمت از:

قیمت تا:

GREEN GP1350B-OC POWER Supply
GREEN GP1350B-OC POWER Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Green GP1050B-OC Modular Computer Power Supply
Green GP1050B-OC Modular Computer Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Green 380W Power Supply
Green 380W Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Green GP330A-ES Computer Power Supply
Green GP330A-ES Computer Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Green GP430A-EUD Power Supply
Green GP430A-EUD Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Green GP1050B-OCDG Power Supply
Green GP1050B-OCDG Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Green GP530A-EUD Power Supply
Green GP530A-EUD Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Green GP300A-ECO Power Supply
Green GP300A-ECO Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Green GP400A-ECO Power Supply
Green GP400A-ECO Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Green GP350A-ECO Rev3.1 power supply
Green GP350A-ECO Rev3.1 power supply

قیمت از:

قیمت تا:

Green GP400A-ECO 480W Power Supply
Green GP400A-ECO 480W Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

 Green GP800B-HP EVO 800W Power Supply
Green GP800B-HP EVO 800W Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101