قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS فاران FARAN

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

قیمت Faran A-smart 3000VA ups
قیمت Faran A-smart 3000VA ups

قیمت از: 1,554,000

قیمت تا: 1,554,000

قیمت Faran Titan 3000VA External ups
قیمت Faran Titan 3000VA External ups

قیمت از: 2,500,000

قیمت تا: 2,500,000

قیمت Faran Titan 3000VA Internal ups
قیمت Faran Titan 3000VA Internal ups

قیمت از: 5,500,000

قیمت تا: 5,500,000

قیمت Faran Titan 6000VA External ups
قیمت Faran Titan 6000VA External ups

قیمت از: 11,150,000

قیمت تا: 11,150,000

قیمت Faran Titan 10KVA Internal ups
قیمت Faran Titan 10KVA Internal ups

قیمت از: 8,600,000

قیمت تا: 8,600,000

قیمت Faran Vigor RM 2000VA External ups
قیمت Faran Vigor RM 2000VA External ups

قیمت از: 2,760,000

قیمت تا: 2,760,000

قیمت Faran Vigor RM 3000VA External ups
قیمت Faran Vigor RM 3000VA External ups

قیمت از: 5,620,000

قیمت تا: 5,620,000

قیمت Faran Vigor RM 1000VA Internal ups
قیمت Faran Vigor RM 1000VA Internal ups

قیمت از: 3,696,000

قیمت تا: 3,696,000

قیمت Faran Titan 10KVA External ups
قیمت Faran Titan 10KVA External ups

قیمت از: 14,800,000

قیمت تا: 14,800,000

قیمت Faran Titan 6000VA Internal ups
قیمت Faran Titan 6000VA Internal ups

قیمت از: 15,000,000

قیمت تا: 15,000,000

قیمت Faran Blazer LCD 600VA ups
قیمت Faran Blazer LCD 600VA ups

قیمت از: 870,000

قیمت تا: 870,000

قیمت Faran Blazer LCD 1200VA External ups
قیمت Faran Blazer LCD 1200VA External ups

قیمت از: 1,360,000

قیمت تا: 1,360,000

قیمت Faran Titan 1000VA Internal ups
قیمت Faran Titan 1000VA Internal ups

قیمت از: 1,250,000

قیمت تا: 1,250,000

قیمت Faran Titan 1000VA External ups
قیمت Faran Titan 1000VA External ups

قیمت از: 1,400,000

قیمت تا: 1,400,000

Faran Blazer 800VA UPS

قیمت از: 980,000

قیمت تا: 980,000

Faran Trust 1000VA UPS

قیمت از: 3,100,000

قیمت تا: 3,100,000

Faran Trust 2000VA UPS

قیمت از: 2,900,000

قیمت تا: 2,900,000

Faran Trust 3000VA UPS

قیمت از: 1,540,000

قیمت تا: 1,540,000

Faran Aspire 2KVA UPS

قیمت از: 4,200,000

قیمت تا: 4,200,000

Faran Aspire 3KVA UPS

قیمت از: 3,200,000

قیمت تا: 3,200,000

Faran Aspire 6KVA UPS

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 10,000,000

Faran Aspire 10KVA 1.1 UPS

قیمت از: 8,100,000

قیمت تا: 8,100,000

Faran Aspire 10KVA 3.1 UPS

قیمت از: 8,300,000

قیمت تا: 8,300,000

Faran Aspire 20KVA 3.1 UPS

قیمت از: 14,300,000

قیمت تا: 14,300,000

Faran 12V-9AH UPS Battery

قیمت از: 240,000

قیمت تا: 2,760,000

Faran 12V-12AH UPS Battery

قیمت از: 300,000

قیمت تا: 300,000

Faran 12V-17AH UPS Battery

قیمت از: 380,000

قیمت تا: 380,000

Faran 12V-28AH UPS Battery

قیمت از: 7,920,000

قیمت تا: 7,920,000

Faran 12V-40AH UPS Battery

قیمت از: 1,100,000

قیمت تا: 1,100,000

Faran 12V-42AH UPS Battery

قیمت از: 980,000

قیمت تا: 980,000

Faran 12V-70AH UPS Battery

قیمت از: 1,600,000

قیمت تا: 1,600,000

Faran 12V-100AH UPS Battery

قیمت از: 1,950,000

قیمت تا: 1,950,000

Faran 12V-120AH UPS Battery

قیمت از: 1,850,000

قیمت تا: 1,850,000

Faran 12V-200AH UPS Battery

قیمت از: 1,900,000

قیمت تا: 1,900,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100