برندهای دستگاه پول شمار و کاغذ خردکن

البرز Alborz نیکیتا Nikita متفرقه no name پروتک PROTECH اطلس Atlas ای ایکس AX فلاوز Fellowes مهر رمو Remo

قیمت دستگاه پول شمار و کاغذ خردکن

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Paper Shredder REMO C-1200
قیمت از 2,800,000
قیمت تا 3,800,000
AX SD8008D Paper Shredder
قیمت از 4,200,000
قیمت تا 4,200,000
Paper Shredder REMO C-1400
قیمت از 3,240,000
قیمت تا 4,300,000
AX 5800D Money Counters
قیمت از 4,700,000
قیمت تا 4,700,000
Alborz AZC7 Paper Shredder
قیمت از 2,750,000
قیمت تا 3,300,000
Alborz AZS8 Paper Shredder
قیمت از 4,450,000
قیمت تا 5,500,000
Paper Shredder REMO C-1500
قیمت از 4,180,000
قیمت تا 5,200,000
Alborz AZA3135 Paper Shredder
قیمت از 34,500,000
قیمت تا 38,500,000
Nikita SD9150 Paper shredder
قیمت از 2,350,000
قیمت تا 2,350,000
Alborz AZC12 Paper Shredder
قیمت از 3,100,000
قیمت تا 3,550,000
Alborz AZE120 Paper Shredder
قیمت از 5,150,000
قیمت تا 5,840,000
Nikita Silver Plus Paper shredder
قیمت از 9,350,000
قیمت تا 9,350,000
AX 2088 Money Counters
قیمت از 3,250,000
قیمت تا 3,400,000
AX 2400 Money Counters
قیمت از 3,650,000
قیمت تا 3,650,000
Paper Shredder REMO C-2100
قیمت از 5,600,000
قیمت تا 5,660,000
AX SD812D Paper Shredder
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 5,500,000
Paper Shredder REMO C-3100
قیمت از 9,600,000
قیمت تا 9,680,000
AX SD305C Paper Shredder
قیمت از 2,300,000
قیمت تا 2,300,000
AX SD810D Paper Shredder
قیمت از 5,200,000
قیمت تا 5,400,000
AX SD812B Paper Shredder
قیمت از 4,750,000
قیمت تا 4,750,000
AX SD605C Paper Shredder
قیمت از 2,350,000
قیمت تا 2,350,000
AX SD305B Paper Shredder
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 2,200,000
Alborz AZS80 Paper Shredder
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
Alborz AZE12 Paper Shredder
قیمت از 4,250,000
قیمت تا 4,850,000
AX 2200 Money Counters
قیمت از 4,700,000
قیمت تا 4,700,000
AX 5200 Money Counters
قیمت از 2,700,000
قیمت تا 2,700,000
Alborz AZE8 Paper Shredder
قیمت از 3,590,000
قیمت تا 3,650,000
Nikita 468 Paper Shredder
قیمت از 2,300,000
قیمت تا 3,950,000
Nikita  SD9351 paper shredder
قیمت از 7,400,000
قیمت تا 7,400,000
Paper Shredder REMO C-3200
قیمت از 6,150,000
قیمت تا 6,160,000
Paper Shredder Pro Tech SD 9522
قیمت از 7,250,000
قیمت تا 8,400,000
Paper Shredder Pro Tech SD 9355
قیمت از 6,700,000
قیمت تا 6,700,000
Paper Shredder Mehr MM-812
قیمت از 3,360,000
قیمت تا 4,500,000
 Paper Shredder Mehr MM-836
قیمت از 8,000,000
قیمت تا 8,340,000
Paper Shredder Mehr MM-886
قیمت از 5,850,000
قیمت تا 6,650,000
Paper Shredder Pro Tech SD 9520
قیمت از 8,050,000
قیمت تا 9,400,000
Mehr MM-520 Paper Shredder
قیمت از 29,000,000
قیمت تا 33,750,000
Paper Shredder Mehr MM-820
قیمت از 7,400,000
قیمت تا 7,440,000
Paper Shredder Mehr MM-830
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,130,000
MEHR MM-510 Paper Shredder
قیمت از 40,500,000
قیمت تا 40,560,000
2 1   بعدی

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها