دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


شرکت راهبرد رایانه پردیس | فروش تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه


برندهای ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

دی لینک D-Link سنز دیجیتال Sans Digital اوریکو Orico وسترن دیجیتال western digital کیونپ Qnap

قیمت ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage سنز دیجیتال Sans Digital

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Sans Digital MS1UTB NAS Storage
قیمت از 480,000
قیمت تا 400,000,000
Sans Digital AN8L-B NAS Storage
قیمت از 12,500,000
قیمت تا 113,000,000
Sans Digital EN208L Plus B NAS Storage
قیمت از 295,000,000
قیمت تا 295,000,000
Sans Digital MS4CT NAS Storage
قیمت از 15,500,000
قیمت تا 15,500,000
Sans Digital AN5L Plus B NAS Storage
قیمت از 59,000,000
قیمت تا 59,000,000
Sans Digital EN212L Plus BXE NAS Storage
قیمت از 435,000,000
قیمت تا 435,000,000
Sans Digital EN104L Plus BXR NAS Storage
قیمت از 68,000,000
قیمت تا 68,000,000
Sans Digital MS1CT 4TB NAS Storage
قیمت از 6,900,000
قیمت تا 6,900,000
Sans Digital EN424L Plus BXE NAS Storage
قیمت از 575,000,000
قیمت تا 575,000,000
Sans Digital EN850L Plus BXE NAS Storage
قیمت از 1,129,900,000
قیمت تا 1,129,900,000
Sans Digital EN212L Plus B NAS Storage
قیمت از 435,000,000
قیمت تا 435,000,000
Sans Digital DAS ER104IB NAS Storage
قیمت از 93,500,000
قیمت تا 93,500,000
Sans Digital EN208L Plus BXE NAS Storage
قیمت از 295,000,000
قیمت تا 295,000,000
Sans Digital MR2UTB NAS Storage
قیمت از 8,500,000
قیمت تا 8,500,000
Sans Digital TR104UTB NAS Storage
قیمت از 400,000,000
قیمت تا 400,000,000
Sans Digital AN4L Plus B NAS Storage
قیمت از 49,000,000
قیمت تا 49,000,000
Sans Digital AN4L Plus BBKU NAS Storage
قیمت از 59,500,000
قیمت تا 59,500,000
Sans Digital TR5M6G NAS Storage
قیمت از 13,900,000
قیمت تا 13,900,000
Sans Digital TR5UTB NAS Storage
قیمت از 23,500,000
قیمت تا 23,500,000

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها