برندهای صندوق فروشگاهی

استون Stone نیکیتا Nikita میوا Meva تارو Taro دارا Dara تایسون Tyson پارتنر Partner کاسیو CASIO فراسو FARASSOO اوکی پوز OKPOS اسکار Oscar پوزبانک POSBank پار اورسرو PAR Everserv هایسنس Hisense سنور Senor رادین Radin هاناسیس Hanasis آر اس AURES اکسیوم Axiom تایسو TYSSO زوا zoa پوزیفلکس Posiflex ای کلاس Aclas

قیمت صندوق فروشگاهی

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Senor ISPOS 255WP POS
قیمت از 500,000
قیمت تا 6,500,000
Posiflex HT 4612 POS
قیمت از 21,000,000
قیمت تا 21,000,000
Posiflex KS 6715 POS
قیمت از 34,000,000
قیمت تا 34,300,000
Posiflex XP 3315 POS
قیمت از 33,000,000
قیمت تا 33,000,000
Axiom TS015 POS
قیمت از 18,500,000
قیمت تا 18,500,000
Nikita Icash A715 POS
قیمت از 37,000,000
قیمت تا 37,500,000
Radin RC7000 POS
قیمت از 9,450,000
قیمت تا 9,450,000
Posiflex KS7217 POS
قیمت از 43,000,000
قیمت تا 44,900,000
Posiflex KS 7215 POS
قیمت از 39,800,000
قیمت تا 39,800,000
Dara EZ45-E POS
قیمت از 23,500,000
قیمت تا 25,000,000
Tyson Receipt Printer and POS
قیمت از 22,700,000
قیمت تا 23,000,000
Taro TC9000 POS
قیمت از 8,900,000
قیمت تا 9,450,000
Nikita NeoPos 3266 POS
قیمت از 24,300,000
قیمت تا 24,300,000
Nikita AirPos A5 Touch POS
قیمت از 26,000,000
قیمت تا 27,450,000
Hisense hk-700a pos
قیمت از 28,000,000
قیمت تا 28,500,000
Aclas CR6X POS
قیمت از 9,300,000
قیمت تا 9,800,000
Partner SP800 POS
قیمت از 33,500,000
قیمت تا 35,000,000
Partner PT 6215 POS
قیمت از 40,000,000
قیمت تا 40,000,000
Hanasis M7-II POS
قیمت از 36,000,000
قیمت تا 36,000,000
Oscar 9000D Plus POS
قیمت از 9,250,000
قیمت تا 9,300,000
POS OK POS I-1500
قیمت از 29,200,000
قیمت تا 29,900,000
صندوق پوز فروشگاهی (پار) POS par Everserv 500
قیمت از 30,000,000
قیمت تا 30,500,000
Aures Sango D2550 POS
قیمت از 44,950,000
قیمت تا 44,950,000
POS OK POS I-9000
قیمت از 32,000,000
قیمت تا 32,500,000
POS OK POS k-9000
قیمت از 35,900,000
قیمت تا 36,400,000
OKPOS K-9000 Dual Monitor POS
قیمت از 35,500,000
قیمت تا 40,000,000
Meva MP-3615 POS
قیمت از 22,500,000
قیمت تا 23,500,000
POSBANK Anyshop E2 Pose Terminal
قیمت از 33,000,000
قیمت تا 35,500,000
POSBANK BLUO Atom
قیمت از 32,500,000
قیمت تا 33,900,000
POSBANK BLUO i3
قیمت از 48,000,000
قیمت تا 48,600,000
Tyson Receipt Printer and POS
قیمت از 3,450,000
قیمت تا 22,500,000
Aures W-TOUCH POS
قیمت از 41,000,000
قیمت تا 41,000,000
Aures YUNO POS
قیمت از 40,000,000
قیمت تا 40,000,000
Aures Nino POS
قیمت از 38,000,000
قیمت تا 38,500,000
FARASSOO FPS-1010 POS
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
Casio 140CR POS
قیمت از 5,000,000
قیمت تا 5,000,000
POSBANK Imprex D25
قیمت از 33,000,000
قیمت تا 33,000,000
ZOA zp-100 touch pos
قیمت از 31,500,000
قیمت تا 31,500,000
Stone STP015 Touch POS
قیمت از 19,500,000
قیمت تا 19,500,000
قیمت PARTNER SP810 POS
قیمت از 27,000,000
قیمت تا 27,000,000
2 1   بعدی

ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها