برندهای سرور و قطعات سرور

اچ پی HP اچ پی آی HPI اینتل INTEL تی پی لینک TP-Link دل DELL دی لینک D-Link سوپرمایکرو Supermicro سیگیت seagate گرین Green نانیا Nanya هاینیکس Hynix

قیمت سرور و قطعات سرور اچ پی HP

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
HP DL360 G9 Heatsink Server
قیمت از 2,000,000
قیمت تا 2,000,000
HP DL360p G8 RAM Sever
قیمت از 1,600,000
قیمت تا 1,600,000
HP DL370 G6 Cage Hot Plug
قیمت از 5,500,000
قیمت تا 5,900,000
 HP DL380 G7 Hot Plug Fan
قیمت از 700,000
قیمت تا 700,000
HP ML110 G6 Network Adapter Server
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 3,000,000
HP DL380 G7 Heatsink Server
قیمت از 700,000
قیمت تا 1,000,000
HP DL380 G6 sever Fan
قیمت از 700,000
قیمت تا 700,000
HP DL580 G7 Sever Fan
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
HP DL580 G5 Power Servers
قیمت از 4,900,000
قیمت تا 4,900,000
HP DL580 G5 Heatsink Server
قیمت از 2,600,000
قیمت تا 2,600,000
HP DL380 G7 Server Motherboard
قیمت از 17,000,000
قیمت تا 17,000,000
HP DL380 G6 Server BBWC
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 1,200,000
HP DL380 G6-8SFF Cage Hot Plug
قیمت از 3,800,000
قیمت تا 3,800,000
HP DL380 G6 HDD Tray Caddy
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
HP DL380 G6 Rail Kit Rack
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
HP ML310e G8 Network Adapter Server
قیمت از 3,500,000
قیمت تا 4,000,000
HP DL380 G7 HDD Tray Caddy HDD
قیمت از 600,000
قیمت تا 600,000
HP ML110 G7 Sever Fan
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
HP ML110 G7 Server Motherboard
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 13,000,000
HP ML310e G8 Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP ML310e G8 Power Servers
قیمت از 4,500,000
قیمت تا 4,500,000
HP DL380 G6 Server Motherboard
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 10,000,000
HP DL380 G6 Power Board Servers
قیمت از 800,000
قیمت تا 800,000
HP ML110 G7 RAM Sever
قیمت از 1,300,000
قیمت تا 1,300,000
HP DL380 G7-8SFF Cage Hot Plug
قیمت از 4,000,000
قیمت تا 4,000,000
hp DL380 G7 BBWC Battery Backup cash server
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 1,200,000
HP ML370 G6 Heatsink Server
قیمت از 800,000
قیمت تا 800,000
HP DL380p G8 Hot-Plug Processor Fan
قیمت از 800,000
قیمت تا 1,000,000
HP DL380p G8 Heatsink Server
قیمت از 1,400,000
قیمت تا 1,400,000
HP ML110 G6 Power Servers
قیمت از 3,900,000
قیمت تا 3,900,000
HP ML110 G6 Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP ML110 G6 Sever Fan
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
HP DL580 G7 Power Board Servers
قیمت از 15,000,000
قیمت تا 15,000,000
HP DL580 G7 Power Servers
قیمت از 4,900,000
قیمت تا 4,900,000
HP DL580 G7 Heatsink Server
قیمت از 3,200,000
قیمت تا 3,200,000
HP DL580 G5 Power Board Servers
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP DL580 G5 Sever Fan
قیمت از 2,500,000
قیمت تا 2,500,000
HP DL380 G6 Heatsink Server
قیمت از 700,000
قیمت تا 700,000
HP DL380 G5 Fan backplane board
قیمت از 2,400,000
قیمت تا 2,400,000
HP ML370 G5 sever Fan
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 1,200,000
7 6 5 4 3 2 1   بعدی

تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها