ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

قیمت کارت شبکه | Network adapter

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

HP NC365T 593722-B21 Network Adapter server
HP NC365T 593722-B21 Network Adapter server

قیمت از: 3,100,000

قیمت تا: 5,000,000

HP NC382T 458492-B21 Server Network Adapter
HP NC382T 458492-B21 Server Network Adapter

قیمت از: 3,000,000

قیمت تا: 3,900,000

HP NC364T 435508-B21 Network Server Adapter
HP NC364T 435508-B21 Network Server Adapter

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 6,500,000

HP Network Adapter Server 82Q 8Gb 2-port Fiber
HP Network Adapter Server 82Q 8Gb 2-port Fiber

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 18,000,000

HP NC373F 394793-B21 Network Adapter Server
HP NC373F 394793-B21 Network Adapter Server

قیمت از: 3,500,000

قیمت تا: 3,500,000

HPE 82E 8Gb AJ763B 2 Port Host Bus Adapter Server
HPE 82E 8Gb AJ763B 2 Port Host Bus Adapter Server

قیمت از: 13,000,000

قیمت تا: 13,000,000

HP 2Port HBA 82E AJ763B 8GB Network Adapter server
HP 2Port HBA 82E AJ763B 8GB Network Adapter server

قیمت از: 13,000,000

قیمت تا: 18,500,000

HPE 81E 8Gb AJ762B 1 Port Host Bus Adapter Server
HPE 81E 8Gb AJ762B 1 Port Host Bus Adapter Server

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 13,500,000

HP 81Q 8Gb 1-port Fiber Network Server Adapter
HP 81Q 8Gb 1-port Fiber Network Server Adapter

قیمت از: 8,000,000

قیمت تا: 13,500,000

HP ML110 G6 412648-B21 Network Adapter Server
HP ML110 G6 412648-B21 Network Adapter Server

قیمت از: 2,500,000

قیمت تا: 2,500,000

HP 647594-B21 4 Port Network Adapter Server
HP 647594-B21 4 Port Network Adapter Server

قیمت از: 4,800,000

قیمت تا: 6,000,000

HP 331FLR 629135-B21 4 Port Network Adapter Server
HP 331FLR 629135-B21 4 Port Network Adapter Server

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 4,000,000

HP FC2242SR 4Gb 2-port Fiber Host Bus Adapter
HP FC2242SR 4Gb 2-port Fiber Host Bus Adapter

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 4,000,000

HP 361T 652497-B21 Network Server Adapter
HP 361T 652497-B21 Network Server Adapter

قیمت از: 2,000,000

قیمت تا: 39,000,000

HP 332T 615732-B21 2Port Sever Adapter

قیمت از: 3,800,000

قیمت تا: 3,800,000

HP NC112T PCI-E 503746-B21 Gigabit Server Adapter
HP NC112T PCI-E 503746-B21 Gigabit Server Adapter

قیمت از: 2,200,000

قیمت تا: 2,200,000

HP DL360p G8 NIC 533FLR-T Server Network Adapter
HP DL360p G8 NIC 533FLR-T Server Network Adapter

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 10,000,000

HP DL380 G7 PCI-E-494326-B21 Riser Kit

قیمت از: 1,500,000

قیمت تا: 1,600,000

HP DL380 G7 PCI-X-494322-B21 Riser Kit

قیمت از: 1,500,000

قیمت تا: 2,600,000

HP 366T 811546-B21 4 Port Network Adapter Server
HP 366T 811546-B21 4 Port Network Adapter Server

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 10,000,000

HP 652503-B21 2 Port 530SFP Network Adapter Server
HP 652503-B21 2 Port 530SFP Network Adapter Server

قیمت از: 11,000,000

قیمت تا: 11,000,000

HP 530T 656596-B21 2 Port Network Adapter Server
HP 530T 656596-B21 2 Port Network Adapter Server

قیمت از: 14,000,000

قیمت تا: 14,000,000

HP 560SFP 665249-B21 2 Port Network Adapter Server
HP 560SFP 665249-B21 2 Port Network Adapter Server

قیمت از: 9,000,000

قیمت تا: 10,000,000

HP 561T 716591-B21 2 Port Network Adapter Server
HP 561T 716591-B21 2 Port Network Adapter Server

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 10,000,000

HP 366FLR 665240-B21 4 Port Network Adapter Server
HP 366FLR 665240-B21 4 Port Network Adapter Server

قیمت از: 8,500,000

قیمت تا: 8,500,000

HP FlexFabric 534FLR-SFP 700751-B21 2 Port Network Adapter Server
HP FlexFabric 534FLR-SFP 700751-B21 2 Port Network Adapter Server

قیمت از: 12,000,000

قیمت تا: 12,000,000

HPE StoreFabric SN1000Q QW972A 16GB 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter
HPE StoreFabric SN1000Q QW972A 16GB 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter

قیمت از: 35,000,000

قیمت تا: 35,000,000

HPE 81Q 8Gb AK344A 1 Port Host Bus Adapter Server
HPE 81Q 8Gb AK344A 1 Port Host Bus Adapter Server

قیمت از: 10,500,000

قیمت تا: 13,500,000

HPE 82Q 8Gb AJ764A 2 Port Host Bus Adapter Server
HPE 82Q 8Gb AJ764A 2 Port Host Bus Adapter Server

قیمت از: 14,500,000

قیمت تا: 18,800,000

HP NC552SFP 10Gb 2 Port 614203-B21 Network Adapter Server
HP NC552SFP 10Gb 2 Port 614203-B21 Network Adapter Server

قیمت از: 8,500,000

قیمت تا: 8,500,000

HP NC375T PCI Express Quad Port 538696-B21 Gigabit Server Adapter
HP NC375T PCI Express Quad Port 538696-B21 Gigabit Server Adapter

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 4,000,000

HP NC110T PCI Express 434905-B21 Gigabit Server Adapter
HP NC110T PCI Express 434905-B21 Gigabit Server Adapter

قیمت از: 2,000,000

قیمت تا: 2,000,000

HP NC382m PCI Express 2 Port Multifunction 453246-B21 Gigabit Server Adapter
HP NC382m PCI Express 2 Port Multifunction 453246-B21 Gigabit Server Adapter

قیمت از: 3,500,000

قیمت تا: 3,500,000

HP Ethernet 1Gb 4-port 366M 615729-B21 Server Adapter
HP Ethernet 1Gb 4-port 366M 615729-B21 Server Adapter

قیمت از: 6,000,000

قیمت تا: 6,000,000

HP NC375T 593722-B21 Network Adapter server
HP NC375T 593722-B21 Network Adapter server

قیمت از: 3,500,000

قیمت تا: 6,200,000

D-Link DWA-160 Wireless Network

قیمت از: 480,000

قیمت تا: 560,000

D-Link DWA-171 Wireless Network

قیمت از:

قیمت تا: 830,000

D-Link DWA-132 Wireless Network Adapter

قیمت از: 360,000

قیمت تا: 400,000

D-Link DWA-128 Wireless Network

قیمت از:

قیمت تا: 1,160,000

D-Link DGE-528T Wireless Network Adapter
D-Link DGE-528T Wireless Network Adapter

قیمت از:

قیمت تا: 480,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101