ثبت کریمخان ثبت برند ثبت انواع شرکت و اخذ جواز تاسیس

قیمت کارت شبکه | Network adapter

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

HPE StoreFabric CN1100R QW990A Dual Port Converged Network Adapter Server
HPE StoreFabric CN1100R QW990A Dual Port Converged Network Adapter Server

قیمت از: 3,200,000

قیمت تا: 3,200,000

HPE 82Q 8Gb AJ764A 2 Port Host Bus Adapter Server
HPE 82Q 8Gb AJ764A 2 Port Host Bus Adapter Server

قیمت از: 1,450,000

قیمت تا: 34,000,000

HPE 81Q 8Gb AK344A 1 Port Host Bus Adapter Server
HPE 81Q 8Gb AK344A 1 Port Host Bus Adapter Server

قیمت از: 1,050,000

قیمت تا: 1,350,000

HPE 81E 8Gb AJ762B 1 Port Host Bus Adapter Server
HPE 81E 8Gb AJ762B 1 Port Host Bus Adapter Server

قیمت از: 1,100,000

قیمت تا: 1,350,000

HP 2Port HBA 82E AJ763B 8GB Network Adapter server
HP 2Port HBA 82E AJ763B 8GB Network Adapter server

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 1,850,000

Intel Poro-1000 2Port Network Adapter
Intel Poro-1000 2Port Network Adapter

قیمت از: 5,000,000

قیمت تا: 5,000,000

Intel Poro-1000 1Port Network Adapter
Intel Poro-1000 1Port Network Adapter

قیمت از: 5,000,000

قیمت تا: 5,000,000

HP NC365T 593722-B21 Network Adapter server
HP NC365T 593722-B21 Network Adapter server

قیمت از: 310,000

قیمت تا: 740,000

HP NC375T 593722-B21 Network Adapter server
HP NC375T 593722-B21 Network Adapter server

قیمت از: 620,000

قیمت تا: 620,000

HP NC382T 458492-B21 Server Network Adapter
HP NC382T 458492-B21 Server Network Adapter

قیمت از: 300,000

قیمت تا: 390,000

HP NC364T 435508-B21 Network Server Adapter
HP NC364T 435508-B21 Network Server Adapter

قیمت از: 400,000

قیمت تا: 550,000

HP Network Adapter Server 82Q 8Gb 2-port Fiber
HP Network Adapter Server 82Q 8Gb 2-port Fiber

قیمت از: 1,450,000

قیمت تا: 1,800,000

HP NC373F 394793-B21 Network Adapter Server
HP NC373F 394793-B21 Network Adapter Server

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 350,000

HPE 82E 8Gb AJ763B 2 Port Host Bus Adapter Server
HPE 82E 8Gb AJ763B 2 Port Host Bus Adapter Server

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 1,300,000

HP 81Q 8Gb 1-port Fiber Network Server Adapter
HP 81Q 8Gb 1-port Fiber Network Server Adapter

قیمت از: 1,050,000

قیمت تا: 1,350,000

HP ML110 G6 412648-B21 Network Adapter Server
HP ML110 G6 412648-B21 Network Adapter Server

قیمت از: 250,000

قیمت تا: 250,000

HP 647594-B21 4 Port Network Adapter Server
HP 647594-B21 4 Port Network Adapter Server

قیمت از: 550,000

قیمت تا: 830,000

HP 331FLR 629135-B21 4 Port Network Adapter Server
HP 331FLR 629135-B21 4 Port Network Adapter Server

قیمت از: 400,000

قیمت تا: 400,000

HP FC2242SR 4Gb 2-port Fiber Host Bus Adapter
HP FC2242SR 4Gb 2-port Fiber Host Bus Adapter

قیمت از: 400,000

قیمت تا: 400,000

HP 361T 652497-B21 Network Server Adapter
HP 361T 652497-B21 Network Server Adapter

قیمت از: 3,900,000

قیمت تا: 3,900,000

HP 332T 615732-B21 2Port Sever Adapter

قیمت از: 380,000

قیمت تا: 380,000

HP NC112T PCI-E 503746-B21 Gigabit Server Adapter
HP NC112T PCI-E 503746-B21 Gigabit Server Adapter

قیمت از: 220,000

قیمت تا: 220,000

HP DL360p G8 NIC 533FLR-T Server Network Adapter
HP DL360p G8 NIC 533FLR-T Server Network Adapter

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

HP DL380 G7 PCI-E-494326-B21 Riser Kit

قیمت از: 150,000

قیمت تا: 160,000

HP DL380 G7 PCI-X-494322-B21 Riser Kit

قیمت از: 150,000

قیمت تا: 260,000

HP 366T 811546-B21 4 Port Network Adapter Server
HP 366T 811546-B21 4 Port Network Adapter Server

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

HP 652503-B21 2 Port 530SFP Network Adapter Server
HP 652503-B21 2 Port 530SFP Network Adapter Server

قیمت از: 1,100,000

قیمت تا: 1,100,000

HP 530T 656596-B21 2 Port Network Adapter Server
HP 530T 656596-B21 2 Port Network Adapter Server

قیمت از: 1,400,000

قیمت تا: 1,400,000

HP 560SFP 665249-B21 2 Port Network Adapter Server
HP 560SFP 665249-B21 2 Port Network Adapter Server

قیمت از: 900,000

قیمت تا: 2,600,000

HP 561T 716591-B21 2 Port Network Adapter Server
HP 561T 716591-B21 2 Port Network Adapter Server

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

HP 366FLR 665240-B21 4 Port Network Adapter Server
HP 366FLR 665240-B21 4 Port Network Adapter Server

قیمت از: 850,000

قیمت تا: 850,000

HP FlexFabric 534FLR-SFP 700751-B21 2 Port Network Adapter Server
HP FlexFabric 534FLR-SFP 700751-B21 2 Port Network Adapter Server

قیمت از: 1,200,000

قیمت تا: 1,200,000

HPE StoreFabric SN1000Q QW972A 16GB 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter
HPE StoreFabric SN1000Q QW972A 16GB 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter

قیمت از: 3,500,000

قیمت تا: 3,500,000

HP NC552SFP 10Gb 2 Port 614203-B21 Network Adapter Server
HP NC552SFP 10Gb 2 Port 614203-B21 Network Adapter Server

قیمت از: 850,000

قیمت تا: 850,000

HP NC375T PCI Express Quad Port 538696-B21 Gigabit Server Adapter
HP NC375T PCI Express Quad Port 538696-B21 Gigabit Server Adapter

قیمت از: 400,000

قیمت تا: 400,000

HP NC110T PCI Express 434905-B21 Gigabit Server Adapter
HP NC110T PCI Express 434905-B21 Gigabit Server Adapter

قیمت از: 200,000

قیمت تا: 200,000

HP NC382m PCI Express 2 Port Multifunction 453246-B21 Gigabit Server Adapter
HP NC382m PCI Express 2 Port Multifunction 453246-B21 Gigabit Server Adapter

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 350,000

HP Ethernet 1Gb 4-port 366M 615729-B21 Server Adapter
HP Ethernet 1Gb 4-port 366M 615729-B21 Server Adapter

قیمت از: 600,000

قیمت تا: 600,000

HP 10G 700759-B21 2 Port Network Adapter Server
HP 10G 700759-B21 2 Port Network Adapter Server

قیمت از: 1,580,000

قیمت تا: 12,500,000

D-Link DGE-528T Wireless Network Adapter
D-Link DGE-528T Wireless Network Adapter

قیمت از: 29,000

قیمت تا: 680,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101