قیمت کارت شبکه | Network adapter

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Asus USB-N10 Nano network adapter

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DWA-160 Wireless Network

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DWA-171 Wireless Network

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DWA-132 Wireless Network Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DWA-128 Wireless Network

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DGE-528T Wireless Network Adapter
D-Link DGE-528T Wireless Network Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DFE-530TX Fast Ethernet Desktor PCI Adapter
D-Link DFE-530TX Fast Ethernet Desktor PCI Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DFE-520TX Wireless Network Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت D-Link DWA-121 Wireless Network Adapter
قیمت D-Link DWA-121 Wireless Network Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DWA-123 Wireless Network Adapter
D-Link DWA-123 Wireless Network Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DWA-125 Wireless Network Adapter
D-Link DWA-125 Wireless Network Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DWA-566 Wireless Network Adapter
D-Link DWA-566 Wireless Network Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DWA-126 Wireless Network Adapter
D-Link DWA-126 Wireless Network Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DUB-10 Wireless Network Adapter
D-Link DUB-10 Wireless Network Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DWA-127 Wireless Network Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DWA-548 Wireless Network Adapter
D-Link DWA-548 Wireless Network Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DWA-525 Wireless N150 PCI Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DWA-131 Wireless Network Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

D-Link DUB-1312 Network Adapter USB
D-Link DUB-1312 Network Adapter USB

قیمت از:

قیمت تا:

EnGenius EUB9707 USB Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

EnGenius EUB1200AC Wireless Network Adapter
EnGenius EUB1200AC Wireless Network Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

HELUKABEL SC-SC MM Simplex 805112 Multi Mode Adapter
HELUKABEL SC-SC MM Simplex 805112 Multi Mode Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

HELUKABEL SC-SC SM Simplex 805111 Fiber Optic Adapter
HELUKABEL SC-SC SM Simplex 805111 Fiber Optic Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

HP QLogic QMH2462 403619-B21 Fibre Channel Host Bus Adapter
HP QLogic QMH2462 403619-B21 Fibre Channel Host Bus Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

Intel Poro-1000 2Port Network Adapter
Intel Poro-1000 2Port Network Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

Intel Poro-1000 1Port Network Adapter
Intel Poro-1000 1Port Network Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

Linksys AE6000-EE USB WLAN Dongle

قیمت از:

قیمت تا:

Linksys AE2500-EE USB WLAN Dongle

قیمت از:

قیمت تا:

Tenda W311E Wireless card

قیمت از:

قیمت تا:

Tenda W311P plus Wireless card

قیمت از:

قیمت تا:

Tenda W311M Wireless card

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Tenda UG1 Network Adapter
قیمت Tenda UG1 Network Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

tenda W900U Wireless card

قیمت از:

قیمت تا:

Tenda W311U plus Wireless card

قیمت از:

قیمت تا:

Tenda W322UA Wireless card

قیمت از:

قیمت تا:

Tenda W322E Wireless card

قیمت از:

قیمت تا:

Tenda W326U Wireless card

قیمت از:

قیمت تا:

Tenda W322P plus Wireless card

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت Tenda TER860S Network Adapter
قیمت Tenda TER860S Network Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

 قیمت Tenda TEL9901G Network Adapter
قیمت Tenda TEL9901G Network Adapter

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101