قیمت کارت شبکه | Network adapter

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

HP NC365T 593722-B21 Network Adapter server
HP NC365T 593722-B21 Network Adapter server

قیمت از: 310,000

قیمت تا: 15,000,000

HP NC382T 458492-B21 Server Network Adapter
HP NC382T 458492-B21 Server Network Adapter

قیمت از: 300,000

قیمت تا: 1,500,000

HP NC364T 435508-B21 Network Server Adapter
HP NC364T 435508-B21 Network Server Adapter

قیمت از: 400,000

قیمت تا: 1,520,000

HP Network Adapter Server 82Q 8Gb 2-port Fiber
HP Network Adapter Server 82Q 8Gb 2-port Fiber

قیمت از: 1,450,000

قیمت تا: 1,450,000

HP NC373F 394793-B21 Network Adapter Server
HP NC373F 394793-B21 Network Adapter Server

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 780,000

HPE 82E 8Gb AJ763B 2 Port Host Bus Adapter Server
HPE 82E 8Gb AJ763B 2 Port Host Bus Adapter Server

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 1,500,000

HP 2Port HBA 82E AJ763B 8GB Network Adapter server
HP 2Port HBA 82E AJ763B 8GB Network Adapter server

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 1,500,000

HPE 81E 8Gb AJ762B 1 Port Host Bus Adapter Server
HPE 81E 8Gb AJ762B 1 Port Host Bus Adapter Server

قیمت از: 1,100,000

قیمت تا: 1,500,000

HP 81Q 8Gb 1-port Fiber Network Server Adapter
HP 81Q 8Gb 1-port Fiber Network Server Adapter

قیمت از: 1,050,000

قیمت تا: 1,500,000

HP ML110 G6 412648-B21 Network Adapter Server
HP ML110 G6 412648-B21 Network Adapter Server

قیمت از: 950,000

قیمت تا: 950,000

HP 647594-B21 4 Port Network Adapter Server
HP 647594-B21 4 Port Network Adapter Server

قیمت از: 550,000

قیمت تا: 3,200,000

HP 331FLR 629135-B21 4 Port Network Adapter Server
HP 331FLR 629135-B21 4 Port Network Adapter Server

قیمت از: 400,000

قیمت تا: 750,000

HP FC2242SR 4Gb 2-port Fiber Host Bus Adapter
HP FC2242SR 4Gb 2-port Fiber Host Bus Adapter

قیمت از: 400,000

قیمت تا: 400,000

HP 361T 652497-B21 Network Server Adapter
HP 361T 652497-B21 Network Server Adapter

قیمت از: 3,900,000

قیمت تا: 6,500,000

HP 332T 615732-B21 2Port Sever Adapter

قیمت از: 380,000

قیمت تا: 1,350,000

HP NC112T PCI-E 503746-B21 Gigabit Server Adapter
HP NC112T PCI-E 503746-B21 Gigabit Server Adapter

قیمت از: 220,000

قیمت تا: 220,000

HP DL360p G8 NIC 533FLR-T Server Network Adapter
HP DL360p G8 NIC 533FLR-T Server Network Adapter

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

HP DL380 G7 PCI-E-494326-B21 Riser Kit

قیمت از: 160,000

قیمت تا: 160,000

HP DL380 G7 PCI-X-494322-B21 Riser Kit

قیمت از: 260,000

قیمت تا: 260,000

HP 366T 811546-B21 4 Port Network Adapter Server
HP 366T 811546-B21 4 Port Network Adapter Server

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 2,500,000

HP 652503-B21 2 Port 530SFP Network Adapter Server
HP 652503-B21 2 Port 530SFP Network Adapter Server

قیمت از: 1,100,000

قیمت تا: 4,200,000

HP 530T 656596-B21 2 Port Network Adapter Server
HP 530T 656596-B21 2 Port Network Adapter Server

قیمت از: 1,400,000

قیمت تا: 6,000,000

HP 560SFP 665249-B21 2 Port Network Adapter Server
HP 560SFP 665249-B21 2 Port Network Adapter Server

قیمت از: 900,000

قیمت تا: 5,000,000

HP 561T 716591-B21 2 Port Network Adapter Server
HP 561T 716591-B21 2 Port Network Adapter Server

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 5,850,000

HP 366FLR 665240-B21 4 Port Network Adapter Server
HP 366FLR 665240-B21 4 Port Network Adapter Server

قیمت از: 850,000

قیمت تا: 2,250,000

HP FlexFabric 534FLR-SFP 700751-B21 2 Port Network Adapter Server
HP FlexFabric 534FLR-SFP 700751-B21 2 Port Network Adapter Server

قیمت از: 1,200,000

قیمت تا: 5,000,000

HPE StoreFabric SN1000Q QW972A 16GB 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter
HPE StoreFabric SN1000Q QW972A 16GB 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter

قیمت از: 3,500,000

قیمت تا: 3,500,000

HPE 81Q 8Gb AK344A 1 Port Host Bus Adapter Server
HPE 81Q 8Gb AK344A 1 Port Host Bus Adapter Server

قیمت از: 1,050,000

قیمت تا: 1,550,000

HPE 82Q 8Gb AJ764A 2 Port Host Bus Adapter Server
HPE 82Q 8Gb AJ764A 2 Port Host Bus Adapter Server

قیمت از: 1,450,000

قیمت تا: 2,000,000

HP NC552SFP 10Gb 2 Port 614203-B21 Network Adapter Server
HP NC552SFP 10Gb 2 Port 614203-B21 Network Adapter Server

قیمت از: 850,000

قیمت تا: 2,050,000

HP NC375T PCI Express Quad Port 538696-B21 Gigabit Server Adapter
HP NC375T PCI Express Quad Port 538696-B21 Gigabit Server Adapter

قیمت از: 400,000

قیمت تا: 1,700,000

HP NC110T PCI Express 434905-B21 Gigabit Server Adapter
HP NC110T PCI Express 434905-B21 Gigabit Server Adapter

قیمت از: 200,000

قیمت تا: 285,000

HP NC382m PCI Express 2 Port Multifunction 453246-B21 Gigabit Server Adapter
HP NC382m PCI Express 2 Port Multifunction 453246-B21 Gigabit Server Adapter

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 1,365,000

HP Ethernet 1Gb 4-port 366M 615729-B21 Server Adapter
HP Ethernet 1Gb 4-port 366M 615729-B21 Server Adapter

قیمت از: 600,000

قیمت تا: 3,000,000

D-Link DWA-128 Wireless Network

قیمت از: 621,000

قیمت تا: 621,000

قیمت D-Link DWA-121 Wireless Network Adapter
قیمت D-Link DWA-121 Wireless Network Adapter

قیمت از: 180,000

قیمت تا: 240,000

D-Link DWA-548 Wireless Network Adapter
D-Link DWA-548 Wireless Network Adapter

قیمت از: 405,000

قیمت تا: 460,000

D-Link DWA-131 Wireless Network Adapter

قیمت از: 292,000

قیمت تا: 292,000

D-Link DUB-1312 Network Adapter USB
D-Link DUB-1312 Network Adapter USB

قیمت از: 770,000

قیمت تا: 770,000

Tenda W311M Wireless card

قیمت از: 185,000

قیمت تا: 185,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101