قیمت سایر محصولات آی تی

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

REPAIR LapTop

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 50,000

REPAIR Tablet

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 50,000

PC Hardware Services

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 50,000

Legrand 077214 Socket Outlet

قیمت از: 370,000

قیمت تا: 370,000

Legrand 077210 Multi Support Single Socket
Legrand 077210 Multi Support Single Socket

قیمت از: 270,000

قیمت تا: 270,000

VOIP Devices Installation

قیمت از: 10,000

قیمت تا: 10,000

Fiber Optic Fittings Installation

قیمت از: 10,000

قیمت تا: 10,000

Services Room Rack Server
Services Room Rack Server

قیمت از: 10,000

قیمت تا: 10,000

Setup and Support Network

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 100,000

Server Setup

قیمت از: 20,000

قیمت تا: 20,000

Cisco Maintenance Of Equipment And Services
Cisco Maintenance Of Equipment And Services

قیمت از: 10,000

قیمت تا: 10,000

Ionkini JO-6271 Car Air Purifier

قیمت از: 57,000

قیمت تا: 57,000

Ionkini JO-6281 Car Air Purifier

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 100,000

Ionkini JO-6278 Car Air Purifier

قیمت از: 90,000

قیمت تا: 90,000

Ionkini JO-722 USB Air Purifier

قیمت از: 81,000

قیمت تا: 81,000

Ionkini JO-728 USB Air Purifier

قیمت از: 81,000

قیمت تا: 81,000

Ionkini JO-6291 Car Air Purifier and USB Car Charger
Ionkini JO-6291 Car Air Purifier and USB Car Charger

قیمت از: 90,000

قیمت تا: 90,000

Indoor Fiber Optic Cabling

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 100,000

Alpha series MMC-500w Machine inverter

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Alpha series MMC-1200w Machine inverter

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Alpha series MMC-1500w Machine inverter

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Alpha series MMC-2000w Machine inverter

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

COTEK 700W INVERTER

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Alpha series MMD-1200W inverter

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Alpha series MMD-2000W inverter

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Carspa P1500U-1225-G complete Sinusoidal INVERTER

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Carspa P1000-1225-G 1000 complete Sinusoidal INVERTER
Carspa P1000-1225-G 1000 complete Sinusoidal INVERTER

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Carspa P1000-1225-G 600 complete Sinusoidal INVERTER
Carspa P1000-1225-G 600 complete Sinusoidal INVERTER

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Carspa P2000U-1225-G 2000w complete Sinusoidal INVERTER
Carspa P2000U-1225-G 2000w complete Sinusoidal INVERTER

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Carspa P3000U-1225-G 3000w complete Sinusoidal INVERTER
Carspa P3000U-1225-G 3000w complete Sinusoidal INVERTER

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Omega TDGC2-0.2Kva Single Phase Ototrans
Omega TDGC2-0.2Kva Single Phase Ototrans

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Omega TDGC2-0.5Kva Single Phase Ototrans
Omega TDGC2-0.5Kva Single Phase Ototrans

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Omega TDGC2-1Kva Single Phase Ototrans
Omega TDGC2-1Kva Single Phase Ototrans

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Omega TDGC2-2Kva Single Phase Ototrans
Omega TDGC2-2Kva Single Phase Ototrans

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Omega TDGC2-3Kva Single Phase Ototrans
Omega TDGC2-3Kva Single Phase Ototrans

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Omega TDGC2-5Kva Single Phase Ototrans
Omega TDGC2-5Kva Single Phase Ototrans

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Omega TSGC2-1.5Kva Three Phase Ototrans
Omega TSGC2-1.5Kva Three Phase Ototrans

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Omega TSGC2-3Kva Three Phase Ototrans
Omega TSGC2-3Kva Three Phase Ototrans

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Omega TSGC2-6Kva Three Phase Ototrans
Omega TSGC2-6Kva Three Phase Ototrans

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Omega TSGC2-9Kva Three Phase Ototrans
Omega TSGC2-9Kva Three Phase Ototrans

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100