قیمت سایر محصولات آی تی

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Repair Network Switch

قیمت از: 300,000

قیمت تا: 300,000

Repair Server San-Storage

قیمت از: 500,000

قیمت تا: 500,000

Repair Network Router

قیمت از: 400,000

قیمت تا: 400,000

Repair server

قیمت از: 10,000

قیمت تا: 300,000

Repair server Power

قیمت از: 300,000

قیمت تا: 300,000

Repair Network Card

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 100,000

Repair Server Motherboard

قیمت از: 500,000

قیمت تا: 500,000

Repair Workstation

قیمت از: 200,000

قیمت تا: 200,000

Repair Cable

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 50,000

Replace and Repair PC

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 100,000

Replace and Repair Fan and Heatsink
Replace and Repair Fan and Heatsink

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 60,000

Replace and Repair VGA

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 120,000

Repair Server Hard disk
Repair Server Hard disk

قیمت از: 300,000

قیمت تا: 300,000

VOIP Devices Installation

قیمت از: 10,000

قیمت تا: 10,000

Fiber Optic Fittings Installation

قیمت از: 10,000

قیمت تا: 10,000

Services Room Rack Server
Services Room Rack Server

قیمت از: 10,000

قیمت تا: 10,000

Setup and Support Network

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 100,000

Server Setup

قیمت از: 20,000

قیمت تا: 20,000

Cisco Maintenance Of Equipment And Services
Cisco Maintenance Of Equipment And Services

قیمت از: 10,000

قیمت تا: 10,000

Ionkini JO-6271 Car Air Purifier

قیمت از: 57,000

قیمت تا: 57,000

Ionkini JO-6281 Car Air Purifier

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 100,000

Ionkini JO-6278 Car Air Purifier

قیمت از: 90,000

قیمت تا: 90,000

Ionkini JO-722 USB Air Purifier

قیمت از: 81,000

قیمت تا: 81,000

Ionkini JO-728 USB Air Purifier

قیمت از: 81,000

قیمت تا: 81,000

Ionkini JO-6291 Car Air Purifier and USB Car Charger
Ionkini JO-6291 Car Air Purifier and USB Car Charger

قیمت از: 90,000

قیمت تا: 90,000

Indoor Fiber Optic Cabling

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 100,000

REPAIR LapTop

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 50,000

REPAIR Tablet

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 50,000

PC Hardware Services

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 50,000

Alpha series MMC-500w Machine inverter

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Alpha series MMC-1200w Machine inverter

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Alpha series MMC-1500w Machine inverter

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Alpha series MMC-2000w Machine inverter

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

COTEK 700W INVERTER

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Alpha series MMD-1200W inverter

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Alpha series MMD-2000W inverter

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Carspa P1500U-1225-G complete Sinusoidal INVERTER

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Carspa P1000-1225-G 1000 complete Sinusoidal INVERTER
Carspa P1000-1225-G 1000 complete Sinusoidal INVERTER

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Carspa P1000-1225-G 600 complete Sinusoidal INVERTER
Carspa P1000-1225-G 600 complete Sinusoidal INVERTER

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

Carspa P2000U-1225-G 2000w complete Sinusoidal INVERTER
Carspa P2000U-1225-G 2000w complete Sinusoidal INVERTER

قیمت از: 100

قیمت تا: 100

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100