قیمت سایر محصولات آی تی متفرقه no name

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Replace and Repair Fan and Heatsink
Replace and Repair Fan and Heatsink

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 60,000

PC Hardware Services

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 50,000

Replace and Repair VGA

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 120,000

REPAIR Tablet

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 50,000

REPAIR LapTop

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 50,000

Repair Network Switch

قیمت از: 300,000

قیمت تا: 300,000

Repair Server San-Storage

قیمت از: 500,000

قیمت تا: 500,000

Repair Network Router

قیمت از: 400,000

قیمت تا: 400,000

Repair server

قیمت از: 10,000

قیمت تا: 300,000

Repair server Power

قیمت از: 300,000

قیمت تا: 300,000

Repair Network Card

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 100,000

Repair Server Motherboard

قیمت از: 500,000

قیمت تا: 500,000

Repair Workstation

قیمت از: 200,000

قیمت تا: 200,000

Repair Cable

قیمت از: 50,000

قیمت تا: 50,000

Replace and Repair PC

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 100,000

Repair Server Hard disk
Repair Server Hard disk

قیمت از: 300,000

قیمت تا: 300,000

VOIP Devices Installation

قیمت از: 10,000

قیمت تا: 10,000

Fiber Optic Fittings Installation

قیمت از: 10,000

قیمت تا: 10,000

Services Room Rack Server
Services Room Rack Server

قیمت از: 10,000

قیمت تا: 10,000

Setup and Support Network

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 100,000

Server Setup

قیمت از: 20,000

قیمت تا: 20,000

Indoor Fiber Optic Cabling

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 100,000

Electric Shutter Motor Cover

قیمت از: 23,000

قیمت تا: 23,000

Junction Box size 10x10

قیمت از: 3,500

قیمت تا: 3,500

Junction Box size 24x17

قیمت از: 5,000

قیمت تا: 5,000

Junction Box size 20x15

قیمت از: 7,000

قیمت تا: 7,000

Junction Box size 10x15

قیمت از: 4,000

قیمت تا: 4,000

REPAIR DATA VEDIO PROJECTOR

قیمت از:

قیمت تا:

Virtualization Backup

قیمت از:

قیمت تا:

Desktop Virtualization

قیمت از:

قیمت تا:

REPAIR Printer

قیمت از:

قیمت تا:

REPAIR Mainboard

قیمت از:

قیمت تا:

REPAIR Scanner

قیمت از:

قیمت تا:

CCTV Camera Installation

قیمت از:

قیمت تا:

Server Room Cooling Systems

قیمت از:

قیمت تا:

Fiber Optic Cabling

قیمت از:

قیمت تا:

Building Network Platform
Building Network Platform

قیمت از:

قیمت تا:

Implementation of secure network infrastructure
Implementation of secure network infrastructure

قیمت از:

قیمت تا:

Setting up emergency power and UPS server room

قیمت از:

قیمت تا:

Services To Install Or Upgrade Software On The Computer

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100