جدیدترین محصولات

Histo j1900-8D minipc

قیمت از: 3,250,000

قیمت تا: 3,250,000

Histo j1900-4D minipc

قیمت از: 3,055,000

قیمت تا: 3,055,000

Histo j1900-2D minipc

قیمت از: 2,990,000

قیمت تا: 2,990,000

Histo j1900-8B minipc

قیمت از: 3,120,000

قیمت تا: 3,120,000

Histo j1900-4B minipc

قیمت از: 2,925,000

قیمت تا: 2,925,000

Histo j1900-2B minipc

قیمت از: 2,860,000

قیمت تا: 2,860,000

Histo j1900-8GB-256SSD minipc

قیمت از: 3,224,000

قیمت تا: 3,224,000

Histo j1900-8GB-128SSD minipc

قیمت از: 2,912,000

قیمت تا: 2,912,000

Histo j1900-4GB-256SSD minipc

قیمت از: 3,029,000

قیمت تا: 3,029,000

Histo j1900-4GB-128SSD minipc

قیمت از: 2,717,000

قیمت تا: 2,717,000

Histoj1900-8GB-1Tr-256SSD minipc

قیمت از: 3,874,000

قیمت تا: 3,874,000

Histoj1900-8GB-1Tr-128SSD minipc

قیمت از: 3,562,000

قیمت تا: 3,562,000

Histo j1900-4GB-1Tr-256SSD minipc

قیمت از: 3,679,000

قیمت تا: 3,679,000

Histo j1900-4GB-1Tr-128SSD minipc

قیمت از: 3,367,000

قیمت تا: 3,367,000

Histoj1900-8GB-500HDD-256SSDminipc

قیمت از: 3,744,000

قیمت تا: 3,744,000

Histoj1900-8GB-500HDD-128SSD minipc

قیمت از: 3,432,000

قیمت تا: 3,432,000

Histo j1900-4GB-500HDD-256SSD minipc
Histo j1900-4GB-500HDD-256SSD minipc

قیمت از: 3,549,000

قیمت تا: 3,549,000

Histo j1900-4GB-500HDD-128SSD minipc
Histo j1900-4GB-500HDD-128SSD minipc

قیمت از: 3,237,000

قیمت تا: 3,237,000

HP D3610 ENCL Server HDD

قیمت از:

قیمت تا:

HP HDD 1.2TB 10K 12G DS SPARE Server HDD
HP HDD 1.2TB 10K 12G DS SPARE Server HDD

قیمت از:

قیمت تا:

HPE HDD 2.4TB 10K 12G MSA Server HDD

قیمت از:

قیمت تا:

HP 900GB 12G SAS 10K J9F47A Server HDD
HP 900GB 12G SAS 10K J9F47A Server HDD

قیمت از:

قیمت تا:

HP 300GB 12G SAS 15K 870753-B21 Server HDD
HP 300GB 12G SAS 15K 870753-B21 Server HDD

قیمت از:

قیمت تا:

HP HDD 8TB 7.2K MSA Server HDD

قیمت از:

قیمت تا:

HP 6TB 12G SAS 7.2K J9F43A Server HDD

قیمت از:

قیمت تا:

HP 900GB 10K 12G SAS Q1H47A HDD

قیمت از:

قیمت تا:

HP 900GB 10K 12G SAS Q1H47A Server HDD

قیمت از:

قیمت تا:

HP HBA SN1100Q 16GB SP Server HDD

قیمت از:

قیمت تا:

HP HBA SN1100Q 16GB SP Server HDD

قیمت از:

قیمت تا:

HP HBA SN1000Q 16GB SP Server HDD

قیمت از:

قیمت تا:

HP Smart Array P840 4GB FIO Server HDD

قیمت از:

قیمت تا:

HP 900GB 12G SAS 15K 870759-B21 Server HDD
HP 900GB 12G SAS 15K 870759-B21 Server HDD

قیمت از:

قیمت تا:

HP 600GB 12G SAS 15K 870757-B21  Server HDD
HP 600GB 12G SAS 15K 870757-B21 Server HDD

قیمت از:

قیمت تا:

HP 600GB 12G SAS 10K 872477-B21  Server HDD
HP 600GB 12G SAS 10K 872477-B21 Server HDD

قیمت از:

قیمت تا:

ViewSonic SC-Z55 Zero Client

قیمت از:

قیمت تا:

Uniden AT4501 phone

قیمت از:

قیمت تا:

Uniden AS 7413 phone

قیمت از:

قیمت تا:

Uniden AS 7412 phone

قیمت از:

قیمت تا:

Uniden AS-7103 phone

قیمت از: 165,000

قیمت تا: 165,000

Uniden AT-8601 phone

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100