جدیدترین محصولات

Microtik S+RJ10 Madule

قیمت از: 3,230,000

قیمت تا: 3,230,000

Mirotik hEX lite Router
Mirotik hEX lite Router

قیمت از: 1,400,000

قیمت تا: 1,400,000

Mirotik RB3011UiAS-RM Router
Mirotik RB3011UiAS-RM Router

قیمت از: 5,700,000

قیمت تا: 5,700,000

Mirotik RB2011UiAS-RM Router
Mirotik RB2011UiAS-RM Router

قیمت از: 3,700,000

قیمت تا: 3,700,000

Mirotik hEX Router

قیمت از: 2,050,000

قیمت تا: 2,050,000

Phase 30 dBi Easy Antenna
Phase 30 dBi Easy Antenna

قیمت از: 2,976,000

قیمت تا: 2,976,000

Phase 34 dBi Eco Antenna
Phase 34 dBi Eco Antenna

قیمت از: 4,200,000

قیمت تا: 4,200,000

Phase 34 dBi Easy Antenna
Phase 34 dBi Easy Antenna

قیمت از: 4,480,000

قیمت تا: 4,480,000

Phase 25 dBi Easy iso Antenna
Phase 25 dBi Easy iso Antenna

قیمت از: 1,920,000

قیمت تا: 1,920,000

Phase 25 dBi Eco iso Antenna
Phase 25 dBi Eco iso Antenna

قیمت از: 1,684,000

قیمت تا: 1,684,000

Phase 30 dBi Eco Antenna
Phase 30 dBi Eco Antenna

قیمت از: 2,832,000

قیمت تا: 2,832,000

Wilink SPA-35.5X-D Antenna
Wilink SPA-35.5X-D Antenna

قیمت از: 6,000,000

قیمت تا: 6,000,000

Wilink SPA-32.5X-D Antenna
Wilink SPA-32.5X-D Antenna

قیمت از: 3,500,000

قیمت تا: 3,500,000

Wilink SPA-33.5X-D Antenna
Wilink SPA-33.5X-D Antenna

قیمت از: 3,725,000

قیمت تا: 3,725,000

Wilink SPA-33.5X-D(PR) Antenna
Wilink SPA-33.5X-D(PR) Antenna

قیمت از: 4,050,000

قیمت تا: 4,050,000

Wilink SPA-29.5X-D Antenna
Wilink SPA-29.5X-D Antenna

قیمت از: 2,840,000

قیمت تا: 2,840,000

Wilink SPA-30.5X-D Antenna
Wilink SPA-30.5X-D Antenna

قیمت از: 2,690,000

قیمت تا: 2,690,000

Wilink SPA-31.5X-D Antenna
Wilink SPA-31.5X-D Antenna

قیمت از: 2,840,000

قیمت تا: 2,840,000

Wilink SPA-26.5X-D Antenna
Wilink SPA-26.5X-D Antenna

قیمت از: 1,830,000

قیمت تا: 1,830,000

Wilink SPA-27.5X-D Antenna
Wilink SPA-27.5X-D Antenna

قیمت از: 1,760,000

قیمت تا: 1,760,000

Wilink SPA-28.5X-D Antenna
Wilink SPA-28.5X-D Antenna

قیمت از: 2,270,000

قیمت تا: 2,270,000

Wilink HSPA-35.5X-D Antenna
Wilink HSPA-35.5X-D Antenna

قیمت از: 6,630,000

قیمت تا: 6,630,000

Wilink SPA-24.5X-D Antenna
Wilink SPA-24.5X-D Antenna

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 1,300,000

Wilink SPA-25.5X-D Antenna
Wilink SPA-25.5X-D Antenna

قیمت از: 1,480,000

قیمت تا: 1,480,000

Wilink HSPA-30.5X-D Antenna
Wilink HSPA-30.5X-D Antenna

قیمت از: 3,780,000

قیمت تا: 3,780,000

Wilink HSPA-32.5X-D Antenna
Wilink HSPA-32.5X-D Antenna

قیمت از: 4,370,000

قیمت تا: 4,370,000

Wilink HSPA-33.5X-D Antenna
Wilink HSPA-33.5X-D Antenna

قیمت از: 5,360,000

قیمت تا: 5,360,000

Wilink HSPA-25.5X-D Antenna
Wilink HSPA-25.5X-D Antenna

قیمت از: 1,920,000

قیمت تا: 1,920,000

Wilink HSPA-27.5X-D Antenna
Wilink HSPA-27.5X-D Antenna

قیمت از: 2,400,000

قیمت تا: 2,400,000

Wilink (SPA-34.5X-D(PR Antenna
Wilink (SPA-34.5X-D(PR Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Wilink SPA-34.5X-D Antenna
Wilink SPA-34.5X-D Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

HonorWave 30dBi - 6GHz Antenna
HonorWave 30dBi - 6GHz Antenna

قیمت از: 3,790,000

قیمت تا: 3,790,000

HonorWave 28dBi - 6GHz Antenna
HonorWave 28dBi - 6GHz Antenna

قیمت از: 3,220,000

قیمت تا: 3,220,000

HonorWave 26dBi - 6GHz Antenna
HonorWave 26dBi - 6GHz Antenna

قیمت از: 2,070,000

قیمت تا: 2,070,000

HonorWave 33dBi - 6GHz Antenna
HonorWave 33dBi - 6GHz Antenna

قیمت از: 5,750,000

قیمت تا: 5,750,000

HonorWave 31.5dBi - 6GHz Antenna
HonorWave 31.5dBi - 6GHz Antenna

قیمت از: 4,020,000

قیمت تا: 4,020,000

HonorWave 30dBi+Radome - 6GHz Antenna
HonorWave 30dBi+Radome - 6GHz Antenna

قیمت از: 4,710,000

قیمت تا: 4,710,000

HonorWave 27dBi - 5GHz Antenna
HonorWave 27dBi - 5GHz Antenna

قیمت از: 2,530,000

قیمت تا: 2,530,000

HonorWave 25.5dBi - 5GHz Antenna
HonorWave 25.5dBi - 5GHz Antenna

قیمت از: 1,840,000

قیمت تا: 1,840,000

HonorWave 31dBi - 5GHz Antenna
HonorWave 31dBi - 5GHz Antenna

قیمت از: 3,680,000

قیمت تا: 3,680,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101