جدیدترین محصولات

Microtik S+RJ10 Madule

قیمت از:

قیمت تا:

Mirotik hEX lite Router
Mirotik hEX lite Router

قیمت از:

قیمت تا:

Mirotik RB3011UiAS-RM Router
Mirotik RB3011UiAS-RM Router

قیمت از:

قیمت تا:

Mirotik RB2011UiAS-RM Router
Mirotik RB2011UiAS-RM Router

قیمت از:

قیمت تا:

Mirotik hEX Router

قیمت از:

قیمت تا:

Phase 30 dBi Easy Antenna
Phase 30 dBi Easy Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Phase 34 dBi Eco Antenna
Phase 34 dBi Eco Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Phase 34 dBi Easy Antenna
Phase 34 dBi Easy Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Phase 25 dBi Easy iso Antenna
Phase 25 dBi Easy iso Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Phase 25 dBi Eco iso Antenna
Phase 25 dBi Eco iso Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Phase 30 dBi Eco Antenna
Phase 30 dBi Eco Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Wilink SPA-35.5X-D Antenna
Wilink SPA-35.5X-D Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Wilink SPA-32.5X-D Antenna
Wilink SPA-32.5X-D Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Wilink SPA-33.5X-D Antenna
Wilink SPA-33.5X-D Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Wilink SPA-33.5X-D(PR) Antenna
Wilink SPA-33.5X-D(PR) Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Wilink SPA-29.5X-D Antenna
Wilink SPA-29.5X-D Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Wilink SPA-30.5X-D Antenna
Wilink SPA-30.5X-D Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Wilink SPA-31.5X-D Antenna
Wilink SPA-31.5X-D Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Wilink SPA-26.5X-D Antenna
Wilink SPA-26.5X-D Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Wilink SPA-27.5X-D Antenna
Wilink SPA-27.5X-D Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Wilink SPA-28.5X-D Antenna
Wilink SPA-28.5X-D Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Wilink HSPA-35.5X-D Antenna
Wilink HSPA-35.5X-D Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Wilink SPA-24.5X-D Antenna
Wilink SPA-24.5X-D Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Wilink SPA-25.5X-D Antenna
Wilink SPA-25.5X-D Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Wilink HSPA-30.5X-D Antenna
Wilink HSPA-30.5X-D Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Wilink HSPA-32.5X-D Antenna
Wilink HSPA-32.5X-D Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Wilink HSPA-33.5X-D Antenna
Wilink HSPA-33.5X-D Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Wilink HSPA-25.5X-D Antenna
Wilink HSPA-25.5X-D Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Wilink HSPA-27.5X-D Antenna
Wilink HSPA-27.5X-D Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Wilink (SPA-34.5X-D(PR Antenna
Wilink (SPA-34.5X-D(PR Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Wilink SPA-34.5X-D Antenna
Wilink SPA-34.5X-D Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

HonorWave 30dBi - 6GHz Antenna
HonorWave 30dBi - 6GHz Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

HonorWave 28dBi - 6GHz Antenna
HonorWave 28dBi - 6GHz Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

HonorWave 26dBi - 6GHz Antenna
HonorWave 26dBi - 6GHz Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

HonorWave 33dBi - 6GHz Antenna
HonorWave 33dBi - 6GHz Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

HonorWave 31.5dBi - 6GHz Antenna
HonorWave 31.5dBi - 6GHz Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

HonorWave 30dBi+Radome - 6GHz Antenna
HonorWave 30dBi+Radome - 6GHz Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

HonorWave 27dBi - 5GHz Antenna
HonorWave 27dBi - 5GHz Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

HonorWave 25.5dBi - 5GHz Antenna
HonorWave 25.5dBi - 5GHz Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

HonorWave 31dBi - 5GHz Antenna
HonorWave 31dBi - 5GHz Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101