خانه سیستم مشاوره،طراحی و تامین تجهیزات و نصب و پشتیبانی شبکه


دانیار نماینده گرنداستریم GRANDSTREAM در ایران


راهبرد رایانه پردیس خرید فروش سرور و تجهیزات سرور


برندهای ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

دی لینک D-Link اوریکو Orico سنز دیجیتال Sans Digital 2ان 2N کیونپ Qnap وسترن دیجیتال western digital

قیمت ذخیره ساز تحت شبکه NAS Storage

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
D-link DNS 320L NAS Storage
قیمت از 5,240,000
قیمت تا 5,500,000
Qnap TS-451A-2G NAS Storage
قیمت از 24,110,000
قیمت تا 25,500,000
Qnap TS-251A-2G NAS Storage
قیمت از 15,690,000
قیمت تا 17,000,000
Qnap TS-231P NAS Storage
قیمت از 9,620,000
قیمت تا 10,400,000
Qnap TS-251 NAS Storage
قیمت از 14,400,000
قیمت تا 14,400,000
Qnap TS-470 NAS Storage
قیمت از 40,000,000
قیمت تا 40,000,000
NAS TS-431 Storage Qnap
قیمت از 14,600,000
قیمت تا 15,870,000
Qnap TS-120 NAS Storage
قیمت از 6,770,000
قیمت تا 7,000,000
Qnap TS-651-1G NAS Storage
قیمت از 34,000,000
قیمت تا 34,000,000
Qnap TS-1253U-4G RackMount Nas Storage
قیمت از 67,500,000
قیمت تا 78,000,000
Qnap TS-451U-1G RackMount Nas Storage
قیمت از 28,600,000
قیمت تا 32,500,000
Qnap RackMount TS-431U RackMount Nas Storage
قیمت از 23,280,000
قیمت تا 28,400,000
Qnap TS-453U-RP-4G NAS Storage
قیمت از 53,500,000
قیمت تا 65,930,000
Qnap TS-251 Plus-8G NAS Storage
قیمت از 23,840,000
قیمت تا 28,400,000
Qnap TS-228 NAS Diskless
قیمت از 7,250,000
قیمت تا 7,500,000
Sans Digital MS4CT NAS Storage
قیمت از 15,500,000
قیمت تا 15,500,000
Qnap TVS EC1280U-SAS-RP-8GE-R2 Rackmount NAS Storage
قیمت از 305,000,000
قیمت تا 305,000,000
Qnap TVS EC1280U-SAS-RP-16G-R2 Rackmount NAS Storage
قیمت از 305,000,000
قیمت تا 305,000,000
Qnap TS-853U-4G NAS Storage
قیمت از 67,000,000
قیمت تا 67,000,000
Qnap TVS-873-64G NAS Storage
قیمت از 100,000,000
قیمت تا 100,000,000
Qnap TVS-873-8G NAS Storage
قیمت از 67,000,000
قیمت تا 67,000,000
Qnap TVS-473-64G NAS Storage
قیمت از 85,000,000
قیمت تا 85,000,000
Qnap TVS-473-16G NAS Storage
قیمت از 63,000,000
قیمت تا 63,000,000
QnapTS-453B-8G NAS Storage
قیمت از 43,600,000
قیمت تا 43,600,000
Qnap TVS-473-8G NAS Storage
قیمت از 53,000,000
قیمت تا 53,000,000
Qnap TS-1635-8G NAS Storage
قیمت از 64,000,000
قیمت تا 64,000,000
Qnap TS-128 NAS Diskless
قیمت از 5,600,000
قیمت تا 5,600,000
Qnap TS-653B-8G NAS Storage
قیمت از 53,000,000
قیمت تا 53,000,000
Qnap TS-653B-4G NAS Storage
قیمت از 47,000,000
قیمت تا 47,000,000
Qnap TS-1635-4G NAS Storage
قیمت از 58,700,000
قیمت تا 58,700,000
QNAP TS-831XU-RP-4G NAS Network Storage
قیمت از 52,000,000
قیمت تا 52,000,000
Qnap TS-431XU-RP-2G NAS storage
قیمت از 42,600,000
قیمت تا 42,600,000
QNAP TS-431X-8G Network Storage
قیمت از 27,000,000
قیمت تا 27,000,000
Qnap TVS-873-16G NAS Storage
قیمت از 77,000,000
قیمت تا 77,000,000
qnap TVS-1282-i5-16G-450W NAS storage
قیمت از 117,000,000
قیمت تا 117,000,000
Qnap TVS-673-8G NAS Storage
قیمت از 59,000,000
قیمت تا 59,000,000
QNAP TS-531X-8G NAS Network Storage
قیمت از 26,600,000
قیمت تا 26,600,000
QNAP TS-531X-16G NAS Network Storage
قیمت از 35,000,000
قیمت تا 35,000,000
QNAP TS-831X-4G NAS Network Storage
قیمت از 37,800,000
قیمت تا 37,800,000
7 6 5 4 3 2 1   بعدی

خرید فروش سرور و سوئیچ شبکه


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها