برندهای اینورتر مبدل برق

کوتک Cotek کارسپا Carspa آلفا Alpha

قیمت اینورتر مبدل برق

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Alpha series MMC-1200w Machine inverter
قیمت از 1,100,000
قیمت تا 1,100,000
Alpha series MMC-1500w Machine inverter
قیمت از 1,600,000
قیمت تا 1,600,000
Alpha series MMC-2000w Machine inverter
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 2,200,000
COTEK 700W INVERTER
قیمت از 12,500,000
قیمت تا 12,500,000
Alpha series MMD-1200W inverter
قیمت از 1,200,000
قیمت تا 1,200,000
Alpha series MMD-2000W inverter
قیمت از 2,200,000
قیمت تا 2,200,000
Carspa P1500U-1225-G complete Sinusoidal INVERTER
قیمت از 10,450,000
قیمت تا 10,450,000
Carspa P1000-1225-G 1000 complete Sinusoidal INVERTER
قیمت از 6,550,000
قیمت تا 6,550,000
Carspa P1000-1225-G 600 complete Sinusoidal INVERTER
قیمت از 4,270,000
قیمت تا 4,270,000
Carspa P2000U-1225-G 2000w complete Sinusoidal INVERTER
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
Carspa P3000U-1225-G 3000w complete Sinusoidal INVERTER
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 18,000,000

خدمات و محصولات

دسترسی سریع به قیمت ها