ایران تکنو فروش تجهیزات اداری،اسکناس شمار


برندهای دستگاه حضور و غیاب

پالیز افزار paliz afzar فراتکنو Faratechno زد کی تی ZKT آی بی IB زدکا ZK

قیمت دستگاه حضور و غیاب | خرید دستگاه حضور و غیاب

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Palizafzar Timax TX9 Time Attendance System
قیمت از 11,400,000
قیمت تا 11,400,000
ZK HB-130BA Attendance System
قیمت از 9,450,000
قیمت تا 9,450,000
Faratechno F300 Attendance Machine
قیمت از 6,800,000
قیمت تا 6,800,000
Faratechno VF300 Attendance Machine
قیمت از 8,500,000
قیمت تا 8,500,000
ZK HB-730A Attendance System
قیمت از 13,950,000
قیمت تا 13,950,000
قیمت Paliz afzar TIMAX-TX2 Time attendance
قیمت از 8,900,000
قیمت تا 8,900,000
Paliz afzar TIMAX-TX Time attendance
قیمت از 7,400,000
قیمت تا 7,400,000
Palizafzar Attendance AC6000 System
قیمت از 34,500,000
قیمت تا 34,500,000
Palizafzar Attendance AC5000 System
قیمت از 29,000,000
قیمت تا 29,000,000
ZK MP-52 Attendance System
قیمت از 7,650,000
قیمت تا 7,650,000
ZK EB-102 Attendance System
قیمت از 4,950,000
قیمت تا 4,950,000
ZK EB-103 Attendance System
قیمت از 4,950,000
قیمت تا 4,950,000
ZK EB-109 Attendance System
قیمت از 5,625,000
قیمت تا 5,625,000
ZK EB-110 Attendance System
قیمت از 6,210,000
قیمت تا 6,210,000
ZK EB-141 Attendance System
قیمت از 7,110,000
قیمت تا 7,110,000
ZK EB-920 Attendance System
قیمت از 8,010,000
قیمت تا 8,010,000
ZK MP-51 Attendance System
قیمت از 9,450,000
قیمت تا 9,450,000
ZK MB-201 Attendance System
قیمت از 9,810,000
قیمت تا 9,810,000
ZK MB-906 Attendance System
قیمت از 13,050,000
قیمت تا 13,050,000
ZK G-3 Attendance System
قیمت از 16,110,000
قیمت تا 16,110,000
Faratechno F400 Attendance Machine
قیمت از 6,800,000
قیمت تا 6,800,000
Faratechno UF100 Attendance Machine
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 9,500,000
ZK MB-908 Attendance System
قیمت از 13,050,000
قیمت تا 13,050,000
ZK MB-160 Attendance System
قیمت از 9,810,000
قیمت تا 9,810,000
ZK MB-202 Attendance System
قیمت از 11,610,000
قیمت تا 11,610,000
ZK MB-360 Attendance System
قیمت از 9,810,000
قیمت تا 9,810,000
IB Curve USB Optical Fingerprint Scanner
قیمت از 2,950,000
قیمت تا 2,950,000
ZKT F699 Time Attendance System
قیمت از 9,800,000
قیمت تا 9,800,000
ZKTvf300 Time attendance
قیمت از 8,900,000
قیمت تا 8,900,000
ZKT f300 Time attendance
قیمت از 7,500,000
قیمت تا 7,500,000
ZKT f400 Time attendance
قیمت از 000
قیمت تا 000

دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت


ماشین های اداری

دسترسی سریع به قیمت ها