دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت از گوگل پلی

 

قیمت سوئیچ شبکه سیسکو CISCO

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Cisco WS-C2960X-24TD-L SWITCH

قیمت از: 4,700,000

قیمت تا: 20,000,000

Cisco WS-C3850-24P-S 24Port Managed Switch
Cisco WS-C3850-24P-S 24Port Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 8,150,000

Cisco WS-C2960CX-8PC-L 8Port Managed Switch
Cisco WS-C2960CX-8PC-L 8Port Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 3,000,000

Cisco Catalyst WS-C2960-Plus 24TC-L 24 Port Switch
Cisco Catalyst WS-C2960-Plus 24TC-L 24 Port Switch

قیمت از: 1,600,000

قیمت تا: 10,000,000

Cisco PWR-C1-440WDC-2 Switch Power Supply
Cisco PWR-C1-440WDC-2 Switch Power Supply

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C3850-48T-E 48 Port Managed Switch
Cisco WS-C3850-48T-E 48 Port Managed Switch

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 10,000,000

Cisco WS-C3850-24T-L 24 Port Managed Switch
Cisco WS-C3850-24T-L 24 Port Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C3850-48XS-S 48Port Managed PoE Switch
Cisco WS-C3850-48XS-S 48Port Managed PoE Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C3850-12S-E 12Port Managed PoE Switch
Cisco WS-C3850-12S-E 12Port Managed PoE Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C2960-Plus 24TC-S 24 Port Managed Switch
Cisco WS-C2960-Plus 24TC-S 24 Port Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C2960-Plus 48TC-S 48 Port Managed Switch
Cisco WS-C2960-Plus 48TC-S 48 Port Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C3560-24TS-S 24 Port Managed Switch
Cisco WS-C3560-24TS-S 24 Port Managed Switch

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 10,000,000

Cisco WS-C3750G-24PS-E 24 Port Managed Switch
Cisco WS-C3750G-24PS-E 24 Port Managed Switch

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 10,000,000

Cisco WS-C2960XR-24PD-I 24 Port Managed Switch
Cisco WS-C2960XR-24PD-I 24 Port Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C2960XR-24PS-I 24 Port Managed Switch
Cisco WS-C2960XR-24PS-I 24 Port Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C3750G-48PS-E POE Managed Switch
Cisco WS-C3750G-48PS-E POE Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C3560G-48PS-E POE Managed Switch
Cisco WS-C3560G-48PS-E POE Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C2960XR-48LPD-I 48 Port Managed Switch
Cisco WS-C2960XR-48LPD-I 48 Port Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C2960XR-24TD-I 24 Port Managed Switch
Cisco WS-C2960XR-24TD-I 24 Port Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C2960XR-48FPD-I 48 Port Managed Switch
Cisco WS-C2960XR-48FPD-I 48 Port Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C2960XR-48LPS-I 48 Port Managed Switch
Cisco WS-C2960XR-48LPS-I 48 Port Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C2960-Plus 48PST-S 48 Port Managed Switch
Cisco WS-C2960-Plus 48PST-S 48 Port Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C2960-Plus 24LC-S 24Port PoE Switch
Cisco WS-C2960-Plus 24LC-S 24Port PoE Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C2960-Plus 24LC-L 24Port PoE Switch
Cisco WS-C2960-Plus 24LC-L 24Port PoE Switch

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 10,000,000

Cisco WS-C2960-Plus 24PC-S 24Port PoE Switch
Cisco WS-C2960-Plus 24PC-S 24Port PoE Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco Nexus 7018 18-Slot Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C3560E-48PD-SF PoE Managed Switch
Cisco WS-C3560E-48PD-SF PoE Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C3850-24XS-S 24 Port Switch

قیمت از: 34,000,000

قیمت تا: 41,000,000

Cisco WS-C3850-24S-S 24 Port Switch

قیمت از: 23,500,000

قیمت تا: 26,000,000

Cisco WS-C 3750V2-24PS-S Switch

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 1,300,000

Switch 24 Port Cisco WS-C3560G-24PS-S
Switch 24 Port Cisco WS-C3560G-24PS-S

قیمت از: 3,400,000

قیمت تا: 3,400,000

Cisco WS-3560-24PS-S 24Port POE Switch
Cisco WS-3560-24PS-S 24Port POE Switch

قیمت از: 1,900,000

قیمت تا: 1,900,000

Cisco WS3560-24PS-E 24Port POE Switch

قیمت از: 1,900,000

قیمت تا: 1,900,000

Cisco WS-C3560-48PS-S 48 Port Catalyst PoE Switch
Cisco WS-C3560-48PS-S 48 Port Catalyst PoE Switch

قیمت از: 900,000

قیمت تا: 900,000

Cisco WS-C3560G-24TS-S 24 Port Switch

قیمت از: 1,500,000

قیمت تا: 1,500,000

Cisco Switch WS-C2960-8TC-L

قیمت از: 1,100,000

قیمت تا: 1,100,000

Cisco SF300-24 24 Port Switch

قیمت از: 750,000

قیمت تا: 750,000

Cisco SG100-24 Switch

قیمت از: 800,000

قیمت تا: 800,000

cisco WS-C2960S-24TS-S switch
cisco WS-C2960S-24TS-S switch

قیمت از: 2,350,000

قیمت تا: 2,350,000

Cisco SF102-24 Switch

قیمت از: 600,000

قیمت تا: 600,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100