قیمت سوئیچ شبکه سیسکو CISCO

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

cisco 410916 switch
cisco 410916 switch

قیمت از: 16,500,000

قیمت تا: 16,500,000

Cisco WS-C2960G 48TC-L SWITCH

قیمت از: 2,850,000

قیمت تا: 4,300,000

Cisco WS-C2960S-48FPS-L 48 Port Switch

قیمت از: 6,300,000

قیمت تا: 16,000,000

Cisco WS-C2960S-24TD-L Switch

قیمت از: 8,600,000

قیمت تا: 12,000,000

Cisco WS-C2960S-48TS-L SWITCH

قیمت از: 4,100,000

قیمت تا: 4,200,000

Cisco WS-C3750G 48TS-S Switch

قیمت از: 6,900,000

قیمت تا: 12,000,000

Switch Cisco WS-C2960S-48LPS-L

قیمت از: 5,700,000

قیمت تا: 5,700,000

Cisco WS-C2960-24TC-L SWITCH

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 2,200,000

Cisco WS-C2960-48TT-L SWITCH

قیمت از: 1,350,000

قیمت تا: 1,910,000

Cisco WS-C2960S-24TS-L SWITCH

قیمت از: 2,200,000

قیمت تا: 4,200,000

Cisco WS-C2960-48PST-L SWITCH

قیمت از: 2,500,000

قیمت تا: 2,850,000

Cisco WS-C3750X-24T-L Switch

قیمت از: 8,500,000

قیمت تا: 8,500,000

Cisco WS-C2960S-48LPD-L SWITCH

قیمت از: 14,100,000

قیمت تا: 17,000,000

CISCO WS-C3750X-24S-E SWITCH

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 43,000,000

CISCO WS-C2960-24TT-L 24Port SWITCH
CISCO WS-C2960-24TT-L 24Port SWITCH

قیمت از: 900,000

قیمت تا: 1,910,000

Cisco 24Port WS-C2960X-24PS-L Switch
Cisco 24Port WS-C2960X-24PS-L Switch

قیمت از: 10,800,000

قیمت تا: 36,000,000

Cisco WS-C2960G-24TC-L SWITCH

قیمت از: 1,400,000

قیمت تا: 4,100,000

CISCO WS-C2960CG-8TC-L 48 Port SWITCH

قیمت از: 32,000,000

قیمت تا: 32,000,000

CISCO WS-C2960X-24PD-L 24 Port SWITCH

قیمت از: 36,000,000

قیمت تا: 39,900,000

CISCO WS-C2960X-48FPS-L 48 Port SWITCH

قیمت از: 41,000,000

قیمت تا: 41,000,000

Cisco WS-C2960X-48TD-L SWITCH

قیمت از: 34,000,000

قیمت تا: 39,000,000

Cisco WS-C2960X-24TD-L SWITCH

قیمت از: 13,500,000

قیمت تا: 34,500,000

Cisco WS-C2960X-48FPD-L SWITCH

قیمت از: 43,000,000

قیمت تا: 45,000,000

Cisco WS-C2960S-48TD-L 48 Port Switch

قیمت از: 8,700,000

قیمت تا: 14,000,000

CISCO WS-C3850-24T-S 24Port SWITCH
CISCO WS-C3850-24T-S 24Port SWITCH

قیمت از: 21,000,000

قیمت تا: 66,000,000

Cisco SWS-C2960-Plus 24PC-L 24 Port Network Switch
Cisco SWS-C2960-Plus 24PC-L 24 Port Network Switch

قیمت از: 5,900,000

قیمت تا: 7,200,000

Cisco WS-C3560-48PS-S 48 Port Catalyst PoE Switch
Cisco WS-C3560-48PS-S 48 Port Catalyst PoE Switch

قیمت از: 2,200,000

قیمت تا: 2,350,000

Cisco WS-C3750G-12S-E 12Port Switch

قیمت از: 6,000,000

قیمت تا: 6,900,000

Cisco WS-C3850-24P-S 24Port Managed Switch
Cisco WS-C3850-24P-S 24Port Managed Switch

قیمت از: 8,150,000

قیمت تا: 69,000,000

Cisco WS-C3850-12S-E 12Port Managed PoE Switch
Cisco WS-C3850-12S-E 12Port Managed PoE Switch

قیمت از: 35,000,000

قیمت تا: 137,000,000

Cisco WS-C2960-24PC-L 24-Port PoE Switch

قیمت از: 2,900,000

قیمت تا: 2,900,000

Cisco WS-C2960-48TC-S 48-Port Managed Switch
Cisco WS-C2960-48TC-S 48-Port Managed Switch

قیمت از: 2,250,000

قیمت تا: 2,250,000

Cisco WS-C3560X-24T-S Switch

قیمت از: 4,600,000

قیمت تا: 4,600,000

CISCO WS-C3750X-24P-S SWITCH

قیمت از: 8,250,000

قیمت تا: 8,250,000

CISCO 2960s 24PD-L SWITCH

قیمت از: 13,500,000

قیمت تا: 13,500,000

CISCO C3KX-PWR-715WAC Power Switch
CISCO C3KX-PWR-715WAC Power Switch

قیمت از: 4,000,000

قیمت تا: 4,000,000

Switch Cisco SRW2048-K9-UK

قیمت از: 2,700,000

قیمت تا: 2,700,000

CISCO 3560X-48T-S SWITCH

قیمت از: 7,000,000

قیمت تا: 7,000,000

CISCO 2960 8TC-L SWITCH

قیمت از: 1,800,000

قیمت تا: 1,800,000

CISCO WS-C 3750 G-24PS-S SWITCH

قیمت از: 6,000,000

قیمت تا: 6,000,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101