دانلود اپلیکیشن آی تی قیمت از گوگل پلی

 

قیمت سوئیچ شبکه سیسکو CISCO

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Cisco WS-C2960X-24TD-L SWITCH

قیمت از: 4,700,000

قیمت تا: 20,000,000

Cisco WS-C3850-24P-S 24Port Managed Switch
Cisco WS-C3850-24P-S 24Port Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 8,150,000

Cisco WS-C2960CX-8PC-L 8Port Managed Switch
Cisco WS-C2960CX-8PC-L 8Port Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 3,000,000

Cisco Catalyst WS-C2960-Plus 24TC-L 24 Port Switch
Cisco Catalyst WS-C2960-Plus 24TC-L 24 Port Switch

قیمت از: 1,600,000

قیمت تا: 10,000,000

Cisco PWR-C1-440WDC-2 Switch Power Supply
Cisco PWR-C1-440WDC-2 Switch Power Supply

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C3850-48T-E 48 Port Managed Switch
Cisco WS-C3850-48T-E 48 Port Managed Switch

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 10,000,000

Cisco WS-C3850-24T-L 24 Port Managed Switch
Cisco WS-C3850-24T-L 24 Port Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C3850-48XS-S 48Port Managed PoE Switch
Cisco WS-C3850-48XS-S 48Port Managed PoE Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C3850-12S-E 12Port Managed PoE Switch
Cisco WS-C3850-12S-E 12Port Managed PoE Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C2960-Plus 24TC-S 24 Port Managed Switch
Cisco WS-C2960-Plus 24TC-S 24 Port Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C2960-Plus 48TC-S 48 Port Managed Switch
Cisco WS-C2960-Plus 48TC-S 48 Port Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C3560-24TS-S 24 Port Managed Switch
Cisco WS-C3560-24TS-S 24 Port Managed Switch

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 10,000,000

Cisco WS-C3750G-24PS-E 24 Port Managed Switch
Cisco WS-C3750G-24PS-E 24 Port Managed Switch

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 10,000,000

Cisco WS-C2960XR-24PD-I 24 Port Managed Switch
Cisco WS-C2960XR-24PD-I 24 Port Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C2960XR-24PS-I 24 Port Managed Switch
Cisco WS-C2960XR-24PS-I 24 Port Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C3750G-48PS-E POE Managed Switch
Cisco WS-C3750G-48PS-E POE Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C3560G-48PS-E POE Managed Switch
Cisco WS-C3560G-48PS-E POE Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C2960XR-48LPD-I 48 Port Managed Switch
Cisco WS-C2960XR-48LPD-I 48 Port Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C2960XR-24TD-I 24 Port Managed Switch
Cisco WS-C2960XR-24TD-I 24 Port Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C2960XR-48FPD-I 48 Port Managed Switch
Cisco WS-C2960XR-48FPD-I 48 Port Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C2960XR-48LPS-I 48 Port Managed Switch
Cisco WS-C2960XR-48LPS-I 48 Port Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C2960-Plus 48PST-S 48 Port Managed Switch
Cisco WS-C2960-Plus 48PST-S 48 Port Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C2960-Plus 24LC-S 24Port PoE Switch
Cisco WS-C2960-Plus 24LC-S 24Port PoE Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C2960-Plus 24LC-L 24Port PoE Switch
Cisco WS-C2960-Plus 24LC-L 24Port PoE Switch

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 10,000,000

Cisco WS-C2960-Plus 24PC-S 24Port PoE Switch
Cisco WS-C2960-Plus 24PC-S 24Port PoE Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco Nexus 7018 18-Slot Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C3560E-48PD-SF PoE Managed Switch
Cisco WS-C3560E-48PD-SF PoE Managed Switch

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,000,000

Cisco WS-C2960S-48TS-L SWITCH

قیمت از: 3,700,000

قیمت تا: 3,700,000

Cisco WS-C 3750X-24S-S SWITCH

قیمت از: 18,900,000

قیمت تا: 18,900,000

Cisco WS-C2960G 48TC-L SWITCH

قیمت از: 1,600,000

قیمت تا: 1,600,000

Cisco 2960G 8TC-L SWITCH

قیمت از: 1,100,000

قیمت تا: 2,200,000

Cisco WS-C2960-24TC-L SWITCH

قیمت از: 1,000,000

قیمت تا: 1,170,000

Cisco WS-C2960-48TT-L SWITCH

قیمت از: 900,000

قیمت تا: 1,350,000

Cisco 2960G 24TC-L SWITCH

قیمت از: 1,350,000

قیمت تا: 1,350,000

Cisco WS-C2960 48TC-L SWITCH

قیمت از: 1,400,000

قیمت تا: 1,400,000

Cisco WS-C2960 24TT-L SWITCH

قیمت از: 550,000

قیمت تا: 550,000

Cisco WS-C2960S-48LPD-L SWITCH

قیمت از: 8,100,000

قیمت تا: 8,100,000

Cisco WS-C2960-48PST-L SWITCH

قیمت از: 1,900,000

قیمت تا: 1,900,000

Cisco WS-C2960s 24PS-L 4 24 port SWITCH

قیمت از: 3,300,000

قیمت تا: 3,300,000

Cisco WS-C2960S-24TS-L SWITCH

قیمت از: 2,000,000

قیمت تا: 2,000,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100