برندهای مادربرد سرور

سوپرمایکرو Supermicro ایسوس ASUS اچ پی HP

قیمت مادربرد سرور Motherboard Server

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Asus H110-PLUS Motherboard
قیمت از 3,090,000
قیمت تا 3,700,000
HP DL180 G6 608865-001 Server Motherboard
قیمت از 13,500,000
قیمت تا 14,000,000
HP DL320 G5 432924-001 Server Motherboard
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP DL180 G5 461511-001 Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP DL360 G5 436066-001 System IO Board
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP DL360p G8 718781-001 Server Motherboard
قیمت از 35,000,000
قیمت تا 45,000,000
HP DL360 G7 641250-001 Server Motherboard
قیمت از 18,000,000
قیمت تا 18,000,000
HP ML370 G4 408300-001 Server Motherboard
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 9,500,000
HP L110 G7 801939-001 Server Motherboard
قیمت از 45,000,000
قیمت تا 45,000,000
HP ML310e G8 v2 Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP ML350 G6 606019-001 Server Motherboard
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 13,000,000
HP DL360 G6 493799-001 Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP DL380 G5 436526-001 Server Motherboard
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,000,000
HP ML110 G6 576924-001 Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
HP ML350 G5 461081-001 Server Motherboard
قیمت از 11,000,000
قیمت تا 11,000,000
Supermicro X9DRL-iF-O Server Motherboard
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 13,500,000
HP DL580 G7 591196-001 System board assembly
قیمت از 30,000,000
قیمت تا 30,000,000
HP ML110 G7 644671-001 Server Motherboard
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 13,000,000
HP ML370 G5 434719-001 Server Motherboard
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 10,000,000
Supermicro MBD-X8DTL-I-O Server Motherboard
قیمت از 9,500,000
قیمت تا 9,500,000
Supermicro X10DRH-C Server Motherboard
قیمت از 25,500,000
قیمت تا 29,500,000
Supermicro X10DRI Server Motherboard
قیمت از 17,500,000
قیمت تا 19,500,000
Supermicro X10SLH-F-O Server Motherboard
قیمت از 8,500,000
قیمت تا 8,500,000
Supermicro X9DRL-3F-O Server Motherboard
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 15,500,000
Supermicro X9DR7-LN4F-JBOD Server Motherboard
قیمت از 24,000,000
قیمت تا 24,000,000
Supermicro MBD-X10SAE-O Motherboard Server
قیمت از 9,000,000
قیمت تا 9,500,000
Supermicro MBD-X9DAi-O Server Motherboard
قیمت از 19,000,000
قیمت تا 19,500,000
Supermicro X9SRi-3F-O Server Motherboard
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 13,500,000
Supermicro X9SRL-F-O Server Motherboard
قیمت از 12,500,000
قیمت تا 12,500,000
Supermicro MBD-X10SRI-F Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
Supermicro MBD-X10SLL-F Server Motherboard
قیمت از 1,000,000
قیمت تا 1,000,000
Supermicro MBD-X10SLH-F Server Motherboard
قیمت از 10,000,000
قیمت تا 10,000,000
Supermicro MBD-X10SL7-F Server Motherboard
قیمت از 12,000,000
قیمت تا 12,000,000
Supermicro MBD-X10SRA Server Motherboard
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 13,000,000
Supermicro MBD-X10SRL Server Motherboard
قیمت از 13,000,000
قیمت تا 13,000,000
Supermicro MBD-X10DRL-I Server Motherboard
قیمت از 14,000,000
قیمت تا 14,500,000
Supermicro MBD-X10DRI Server Motherboard
قیمت از 18,500,000
قیمت تا 18,500,000
Supermicro MBD-X10DRL-C Server Motherboard
قیمت از 25,000,000
قیمت تا 25,000,000
Supermicro MBD-X10DRH-C Server Motherboard
قیمت از 29,000,000
قیمت تا 29,000,000
Supermicro MBD-X10DRH-CT Server Motherboard
قیمت از 33,000,000
قیمت تا 33,000,000
2 1   بعدی

خرید فروش سرور و سوئیچ شبکه


تجهیزات شبکه

دسترسی سریع به قیمت ها