قیمت صندوق فروشگاهی پوزیفلکس Posiflex

تمامی قیمت ها به ریال می باشند

Posiflex KS7217 POS

قیمت از: 42,500,000

قیمت تا: 44,900,000

Posiflex HT 4612 POS

قیمت از: 21,000,000

قیمت تا: 21,000,000

Posiflex KS 6715 POS

قیمت از: 34,000,000

قیمت تا: 34,300,000

Posiflex XP 3315 POS

قیمت از: 33,000,000

قیمت تا: 33,000,000

Posiflex KS 7215 POS

قیمت از: 39,800,000

قیمت تا: 39,800,000