قیمت سرور و قطعات سرور سوپرمایکرو Supermicro

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Supermicro CSE-825TQ-R740LPB Case Server
Supermicro CSE-825TQ-R740LPB Case Server

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro CSE-825TQ-600LPB Case Server
Supermicro CSE-825TQ-600LPB Case Server

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro CSE-813MTQ-600CB Case Server
Supermicro CSE-813MTQ-600CB Case Server

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro CSE-745TQ-920B Case Server
Supermicro CSE-745TQ-920B Case Server

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro Cse-815tq-560cb Server

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro CSE-825TQ-563LPB Case Server
Supermicro CSE-825TQ-563LPB Case Server

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro CSE-743TQ-865B-SQ Server Case
Supermicro CSE-743TQ-865B-SQ Server Case

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro CSE-745TQ-R920B SuperChassis Case Server
Supermicro CSE-745TQ-R920B SuperChassis Case Server

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro Cse-745TQ-R800B Server

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro 745TQ-R800 Server Case
Supermicro 745TQ-R800 Server Case

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro Cse-825TQ-R720LPB Rackmount Server
Supermicro Cse-825TQ-R720LPB Rackmount Server

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro Cse-823TQ-653LPB Server

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro CSE-745TQ-R800B Server Case
Supermicro CSE-745TQ-R800B Server Case

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro CSE-846BE26-R1K28B Server Case
Supermicro CSE-846BE26-R1K28B Server Case

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro CSE-111LT-330CB Case Server
Supermicro CSE-111LT-330CB Case Server

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro CSE-743TQ-1200B-SQ Case Server
Supermicro CSE-743TQ-1200B-SQ Case Server

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro CSE-732i-R500B SuperChassis Case Server
Supermicro CSE-732i-R500B SuperChassis Case Server

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro CSE-743i-665B Server Case
Supermicro CSE-743i-665B Server Case

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro CSE-732D4-500B Case Server
Supermicro CSE-732D4-500B Case Server

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro CSE-733i-500b Case Server
Supermicro CSE-733i-500b Case Server

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro Cse-811tq-520b Server

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro P0048P CPU Heatsink

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro P0048AP4 Heatsink

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro CSE-733TQ-665B Case Server
Supermicro CSE-733TQ-665B Case Server

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro CSE-745TQ-800B SuperChassis Case Server
Supermicro CSE-745TQ-800B SuperChassis Case Server

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro CSE-732i-500B SuperChassis Case Server
Supermicro CSE-732i-500B SuperChassis Case Server

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro CSE-113MTQ-600CB Case Server
Supermicro CSE-113MTQ-600CB Case Server

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro 745TQ-R1200B Case Server
Supermicro 745TQ-R1200B Case Server

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro CSE-733TQ-500B Case Server
Supermicro CSE-733TQ-500B Case Server

قیمت از:

قیمت تا:

Supermicro CSE-743TQ-865B Case Server
Supermicro CSE-743TQ-865B Case Server

قیمت از:

قیمت تا:

supermicro CSE-113MFAC2-R606CB server case
supermicro CSE-113MFAC2-R606CB server case

قیمت از:

قیمت تا:

supermicro CSE-216BE1C-R920LPB server case
supermicro CSE-216BE1C-R920LPB server case

قیمت از:

قیمت تا:

supermicro CSE-732D2-500B server case
supermicro CSE-732D2-500B server case

قیمت از:

قیمت تا:

supermicro CSE-743T-665B server case
supermicro CSE-743T-665B server case

قیمت از:

قیمت تا:

supermicro CSE-747TQ-R1620B server case
supermicro CSE-747TQ-R1620B server case

قیمت از:

قیمت تا:

supermicro CSE-815TQC-R504CB server case
supermicro CSE-815TQC-R504CB server case

قیمت از:

قیمت تا:

supermicro CSE-813MFTQC-505CB server case
supermicro CSE-813MFTQC-505CB server case

قیمت از:

قیمت تا:

supermicro CSE-813MFTQC-R407CB server case
supermicro CSE-813MFTQC-R407CB server case

قیمت از:

قیمت تا:

supermicro CSE-813MFTQC-350CB server case
supermicro CSE-813MFTQC-350CB server case

قیمت از:

قیمت تا:

supermicro CSE-825TQC-600LPB server case
supermicro CSE-825TQC-600LPB server case

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101