قیمت یو پی اس و متعلقات یوپی اسUPS

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Faran Aspire 6KVA UPS

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 10,000,000

Faran Aspire 10KVA 1.1 UPS

قیمت از: 8,100,000

قیمت تا: 8,100,000

Faran Aspire 10KVA 3.1 UPS

قیمت از: 8,300,000

قیمت تا: 8,300,000

Faran Aspire 20KVA 3.1 UPS

قیمت از: 14,300,000

قیمت تا: 14,300,000

Faran 12V-9AH UPS Battery

قیمت از: 240,000

قیمت تا: 2,760,000

Faran 12V-12AH UPS Battery

قیمت از: 300,000

قیمت تا: 300,000

Faran 12V-17AH UPS Battery

قیمت از: 380,000

قیمت تا: 380,000

Faran 12V-28AH UPS Battery

قیمت از: 7,920,000

قیمت تا: 7,920,000

Faran 12V-40AH UPS Battery

قیمت از: 1,100,000

قیمت تا: 1,100,000

Faran 12V-42AH UPS Battery

قیمت از: 980,000

قیمت تا: 980,000

Faran 12V-70AH UPS Battery

قیمت از: 1,600,000

قیمت تا: 1,600,000

Faran 12V-100AH UPS Battery

قیمت از: 1,950,000

قیمت تا: 1,950,000

Faran 12V-120AH UPS Battery

قیمت از: 1,850,000

قیمت تا: 1,850,000

Faran 12V-200AH UPS Battery

قیمت از: 1,900,000

قیمت تا: 1,900,000

ABB PowerWave 33 S3 60–120 kW STANDALONE THREE-PHASE UPS SYSTEM
ABB PowerWave 33 S3 60–120 kW STANDALONE THREE-PHASE UPS SYSTEM

قیمت از:

قیمت تا:

ABB POWERVALUE 31-11 T 10–20 kVA Single-phase UPS for critical applications
ABB POWERVALUE 31-11 T 10–20 kVA Single-phase UPS for critical applications

قیمت از:

قیمت تا:

APC smart-UPS SURT48XLBP 48V Battery Pack UPS
APC smart-UPS SURT48XLBP 48V Battery Pack UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJALCD 1000S UPS
قیمت ALJALCD 1000S UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA KR-6000L UPS
قیمت ALJA KR-6000L UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA LCD 1200S UPS
قیمت ALJA LCD 1200S UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA LCD 700L UPS
قیمت ALJA LCD 700L UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA LCD 500S UPS
قیمت ALJA LCD 500S UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA KR-1000L UPS
قیمت ALJA KR-1000L UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA LCD 1200L UPS
قیمت ALJA LCD 1200L UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA LCD 2000S UPS
قیمت ALJA LCD 2000S UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA KR-1110S UPS
قیمت ALJA KR-1110S UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA KR-6000S UPS
قیمت ALJA KR-6000S UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA KR-2000L UPS
قیمت ALJA KR-2000L UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA LCD 700S  UPS
قیمت ALJA LCD 700S UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA KI-2000L UPS
قیمت ALJA KI-2000L UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA KR-1110L UPS
قیمت ALJA KR-1110L UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA KR-1000S UPS
قیمت ALJA KR-1000S UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA KR-2000S UPS
قیمت ALJA KR-2000S UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA KI-3000S UPS
قیمت ALJA KI-3000S UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA KR-3000S UPS
قیمت ALJA KR-3000S UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت APC SRT5KXLI ups

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت APC SURT1000XLI ups
قیمت APC SURT1000XLI ups

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت APC SRT192BP2 ups

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA KI-3000L-48V UPS
قیمت ALJA KI-3000L-48V UPS

قیمت از:

قیمت تا:

قیمت ALJA KI-1000L UPS
قیمت ALJA KI-1000L UPS

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100