قیمت سرور و قطعات سرور

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

supermicro CSE-813MFTQC-505CB server case
supermicro CSE-813MFTQC-505CB server case

قیمت از: 12,800,000

قیمت تا: 12,800,000

supermicro CSE-813MFTQC-R407CB server case
supermicro CSE-813MFTQC-R407CB server case

قیمت از: 13,000,000

قیمت تا: 13,000,000

supermicro CSE-813MFTQC-350CB server case
supermicro CSE-813MFTQC-350CB server case

قیمت از: 13,200,000

قیمت تا: 13,200,000

supermicro CSE-825TQC-600LPB server case
supermicro CSE-825TQC-600LPB server case

قیمت از: 4,800,000

قیمت تا: 4,800,000

supermicro CSE-825TQC-R740LPB server case
supermicro CSE-825TQC-R740LPB server case

قیمت از: 26,300,000

قیمت تا: 26,300,000

supermicro CSE-826BE2C-R920LPB server case
supermicro CSE-826BE2C-R920LPB server case

قیمت از: 24,300,000

قیمت تا: 24,300,000

supermicro CSE-826BE1C-R920LPB server case
supermicro CSE-826BE1C-R920LPB server case

قیمت از: 24,500,000

قیمت تا: 24,500,000

supermicro CSE-836BE1C-R1K03B server case
supermicro CSE-836BE1C-R1K03B server case

قیمت از: 51,400,000

قیمت تا: 51,400,000

supermicro CSE-847BE1C-R1K28LPB  server case
supermicro CSE-847BE1C-R1K28LPB server case

قیمت از: 41,689,000

قیمت تا: 41,689,000

supermicro CSE-846BE2C-R1K28B  server case
supermicro CSE-846BE2C-R1K28B server case

قیمت از: 41,500,000

قیمت تا: 41,500,000

supermicro CSE-846BE1C-R1K28B  server case
supermicro CSE-846BE1C-R1K28B server case

قیمت از: 67,100,000

قیمت تا: 67,100,000

hp DL380p G8 25Bay E5-2650 v2 715218-B21 server
hp DL380p G8 25Bay E5-2650 v2 715218-B21 server

قیمت از: 47,500,000

قیمت تا: 47,500,000

hp DL380 G9 E5-2600 719064-B21 server

قیمت از: 30,000,000

قیمت تا: 30,000,000

hp ProLiant DL380P G8 8Bay E5-2650 662244-B21 server
hp ProLiant DL380P G8 8Bay E5-2650 662244-B21 server

قیمت از: 145,000,000

قیمت تا: 145,000,000

hp DL380 G9 E5-2620 v4 826682-B21 server

قیمت از: 36,850,000

قیمت تا: 36,850,000

hp ProLiant DL380p G8 25Bay E5-2650 rackmount server
hp ProLiant DL380p G8 25Bay E5-2650 rackmount server

قیمت از: 86,000,000

قیمت تا: 86,000,000

hp DL380 G9 OID7271241 rackmount server
hp DL380 G9 OID7271241 rackmount server

قیمت از: 43,500,000

قیمت تا: 43,500,000

hp DL380 G10 5118 826566-B21 rackmount server
hp DL380 G10 5118 826566-B21 rackmount server

قیمت از: 81,500,000

قیمت تا: 81,500,000

hp ProLiant DL380 G7 E5620 587476-B21 rackmount server
hp ProLiant DL380 G7 E5620 587476-B21 rackmount server

قیمت از: 65,200,000

قیمت تا: 65,200,000

hp ML350e G8 E5-2407 648376-001 server
hp ML350e G8 E5-2407 648376-001 server

قیمت از: 11,500,000

قیمت تا: 11,500,000

hp ML310e G8 v2 E3-1220v3 470065-798 server
hp ML310e G8 v2 E3-1220v3 470065-798 server

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 10,000,000

hp DL560 G8 E5-4640 686845-B21 rackount server
hp DL560 G8 E5-4640 686845-B21 rackount server

قیمت از: 49,850,000

قیمت تا: 49,850,000

hp DL380p G8 E5-2650v2 704558-371 rackount server
hp DL380p G8 E5-2650v2 704558-371 rackount server

قیمت از: 5,800,000

قیمت تا: 5,800,000

hp DL380 G9 E5-2620v3 768347-425 Server
hp DL380 G9 E5-2620v3 768347-425 Server

قیمت از: 32,500,000

قیمت تا: 32,500,000

hp ProLiant DL380p G8 E5-2620v2 715221-B21 Server
hp ProLiant DL380p G8 E5-2620v2 715221-B21 Server

قیمت از: 22,850,000

قیمت تا: 22,850,000

hp ProLiant DL380p G8 E5-2620v2 715221-B21 Server
hp ProLiant DL380p G8 E5-2620v2 715221-B21 Server

قیمت از: 22,850,000

قیمت تا: 22,850,000

hp ProLiant DL380 G9 E5-2620v3 768345-425 Server
hp ProLiant DL380 G9 E5-2620v3 768345-425 Server

قیمت از: 64,200,000

قیمت تا: 64,200,000

hp ProLiant DL380 G8 E5-2620 Server
hp ProLiant DL380 G8 E5-2620 Server

قیمت از: 13,950,000

قیمت تا: 13,950,000

hp ProLiant DL380 G9 E5-2650v3 752689-B21 Server
hp ProLiant DL380 G9 E5-2650v3 752689-B21 Server

قیمت از: 60,150,000

قیمت تا: 60,150,000

hp ProLiant ML310e G8 E3-1220 722445-B21 Server
hp ProLiant ML310e G8 E3-1220 722445-B21 Server

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 10,000,000

hp DL380p G8 E5-2620 662250-B21 rackmount server
hp DL380p G8 E5-2620 662250-B21 rackmount server

قیمت از: 12,850,000

قیمت تا: 12,850,000

hp ProLiant DL380 G10 Silver 4108 P02149-001 rackmount server
hp ProLiant DL380 G10 Silver 4108 P02149-001 rackmount server

قیمت از: 102,000,000

قیمت تا: 102,000,000

hp ProLiant DL380 G10 Silver 4108 P02149-001 server
hp ProLiant DL380 G10 Silver 4108 P02149-001 server

قیمت از: 102,000,000

قیمت تا: 102,000,000

hp DL380 G9 E5-2690v3 803860-B21 rackmount server
hp DL380 G9 E5-2690v3 803860-B21 rackmount server

قیمت از: 59,100,000

قیمت تا: 59,100,000

hp ProLiant DL360p G8 8SFF E5-2620 rackmount server
hp ProLiant DL360p G8 8SFF E5-2620 rackmount server

قیمت از: 15,450,000

قیمت تا: 15,450,000

hp ProLiant DL380p G8 E5-2650Lv2 715229-B21 server
hp ProLiant DL380p G8 E5-2650Lv2 715229-B21 server

قیمت از: 21,500,000

قیمت تا: 21,500,000

hp DL380 G7 X5670 605878-005 server rackmount
hp DL380 G7 X5670 605878-005 server rackmount

قیمت از: 8,100,000

قیمت تا: 8,100,000

hp DL380 G7 E5620 605877-005 server rackmount
hp DL380 G7 E5620 605877-005 server rackmount

قیمت از: 7,850,000

قیمت تا: 7,850,000

hp ML350 G9 E5-2620v3 765820-001 server
hp ML350 G9 E5-2620v3 765820-001 server

قیمت از: 23,500,000

قیمت تا: 23,500,000

hp ML310 G8 E3-1220 server
hp ML310 G8 E3-1220 server

قیمت از: 8,500,000

قیمت تا: 8,500,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101